« Terug

Werkdruk in het hbo

Werkdruk is een belangrijk thema binnen het hbo. Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor dit thema, van concrete interventies op individueel niveau tot aan integraal gezondheidsbeleid (procesniveau). Vanuit Zestor lopen verschillende projecten gericht op de beheersing van werkdruk in het hbo.

Monitoren werkdruk

Het medewerkertevredenheidsonderzoek MTO (eventueel met aanvullende werkdrukverdieping) is een instrument waarmee je als hogeschool werkdruk kunt monitoren. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek hebben diverse hogescholen extra activiteiten ontplooid op het thema werkdruk. Bekijk 'praktijkvoorbeelden werkdruk' in de Arbocatalogus voor een aantal van deze goede praktijken.

Werk en de Balans: werkdruktool voor medewerkers

Speciaal voor medewerkers van hogescholen is de website www.werkendebalans.nl ontwikkeld. Op deze site vind je informatie over werkdruk, een werkdruktest, oplossingsrichtingen en nog veel meer...

Slimmer organiseren in het hbo

Binnen drie hogescholen is het eerder verschenen diagnostisch werkdrukinstrument ‘Aanpak werkdruk in onderwijsteams’ uitgeprobeerd. De bevindingen vind je terug in het rapport 'Slimmer organiseren in het hbo'. Hierin worden de meest voorkomende knelpunten beschreven. Steeds wordt aangegeven welke oplossingsmaatregelen de opleidingen voor deze knelpunten hebben getroffen, overwegen te gaan treffen of zouden kunnen treffen op het gebied van ‘slimmer organiseren’ ter voorkoming van werkdruk.

Aanpak werkdruk in onderwijsteams

Met dit diagnostisch werkdrukinstrument kun je regelproblemen, regelmogelijkheden en knelpunten binnen onderwijsteams inventariseren. Binnen drie pilot-teams bij drie verschillende hogescholen is het instrument met succes uitgeprobeerd.

Gerelateerde downloads

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: