« Terug

Werkdruk in het hbo

Werkdruk is een belangrijk thema binnen het hbo. Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor dit thema, van concrete interventies op individueel niveau tot aan integraal gezondheidsbeleid (procesniveau). Vanuit Zestor lopen verschillende projecten gericht op de beheersing van werkdruk in het hbo.

Monitoren werkdruk

Het medewerkersonderzoek MTO (eventueel met aanvullende werkdrukverdieping) is een instrument waarmee je als hogeschool werkdruk kunt monitoren. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek hebben diverse hogescholen extra activiteiten ontplooid op het thema werkdruk. Bekijk 'praktijkvoorbeelden werkdruk' in de Arbocatalogus voor een aantal van deze goede praktijken.

Werkdrukwijzer hbo

Hogescholen nemen al veel gerichte maatregelen om werkdruk te verlagen, maar dat leidt misschien nog niet tot vermindering van werkdruk in de volle breedte. Mede omdat de oorzaken van werkdruk divers zijn en op verschillende niveaus zichtbaar worden. Met de Werkdrukwijzer hbo biedt Zestor hogescholen ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk. De Werkdrukwijzer hbo geeft hbo-specifieke informatie, tools en publicaties als ondersteuning bij het bepalen en in gang zetten van de beste acties.

Werk en de Balans: werkdruktool voor medewerkers

Speciaal voor medewerkers van hogescholen is de website www.werkendebalans.nl ontwikkeld. Op deze site vind je informatie over werkdruk, een werkdruktest, oplossingsrichtingen en nog veel meer...

In gesprek over het organisatieklimaat

‘Dialoog organisatieklimaat’ is een procesaanpak voor het voeren van een veilige dialoog rondom het organisatieklimaat. Met deze aanpak gaan alle lagen van de organisatie (directeur/bestuurder, leidinggevenden en medewerkers) op een regelmatige basis met elkaar in gesprek over dat wat er speelt met betrekking tot gezond, veilig en vitaal werken, waaronder werkdruk. Er worden hierbij concrete oplossingen vanuit de teams aangedragen. Uitgangspunt is de professionaliteit van de medewerkers zelf. De aanpak is succesvol gebleken in de zorg en vertaald naar een bruikbare aanpak voor het hbo.

Slimmer organiseren in het hbo

Binnen drie hogescholen is het eerder verschenen diagnostisch werkdrukinstrument ‘Aanpak werkdruk in onderwijsteams’ uitgeprobeerd. De bevindingen vind je terug in het rapport 'Slimmer organiseren in het hbo'. Hierin worden de meest voorkomende knelpunten beschreven. Steeds wordt aangegeven welke oplossingsmaatregelen de opleidingen voor deze knelpunten hebben getroffen, overwegen te gaan treffen of zouden kunnen treffen op het gebied van ‘slimmer organiseren’ ter voorkoming van werkdruk.

Aanpak werkdruk in onderwijsteams

Met dit diagnostisch werkdrukinstrument kun je regelproblemen, regelmogelijkheden en knelpunten binnen onderwijsteams inventariseren. Binnen drie pilot-teams bij drie verschillende hogescholen is het instrument met succes uitgeprobeerd.

Erna Luijendijk

Projectadviseur

06 - 15 26 83 21

Leontien Vreeburg

Projectadviseur

06 - 11 27 03 52

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: