« Terug

Inclusieve arbeidsorganisatie

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk kunnen (participeren). Ook hogescholen hebben hierover afspraken gemaakt. Zestor ondersteunt en faciliteert de sector hierbij.

 

Cao-afspraak

In 2013 hebben Sociale Partners en het kabinet een Sociaal Akkoord gesloten, waarin is afgesproken om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Naar aanleiding hiervan hebben hogescholen afgesproken in de periode 2014-2024 jaarlijks 99 extra banen ten opzichte van de nulmeting te creëren voor arbeidsgehandicapten.

Participatie - Veelgestelde vragen

 

Vragen over de Participatiewet?

In deze FAQ over participatie vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Participatiewet en de invoering van de quotumregeling.

 

Toolbox Corona en Banenafspraak

De verspreiding van het coronavirus en de beheersmaatregelen die genomen zijn om ons te beschermen, raken ons allemaal. Ook voor medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak zijn het verwarrende tijden. Ter ondersteuning van hun werkgevers heeft ‘Op naar de 25.000 banen’ een toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet, met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten.

Naar de toolbox

Werkagenda hbo

Aan alle sectoren is gevraagd om voor 1 juni 2019 een werkagenda op te stellen met hierin opgenomen concrete acties, zodat zichtbaar wordt wat de verschillende sectoren doen om extra banen te realiseren en ook van elkaar te kunnen leren. Deze bestuurlijke afspraken hebben geleid tot de werkagenda banenafspraak hbo.

In de werkagenda hbo is onder meer afgesproken dat met ingang van 2020 alle hogescholen, die nieuwe inkoopcontracten sluiten, hierbij extra aandacht schenken aan het in dienst nemen van medewerkers uit de doelgroep. Daarnaast is afgesproken dat hogescholen apart menskracht en budget vrijmaken voor de werving, coaching en begeleiding van mensen uit de doelgroep.

Ook wordt van alle hogescholen gevraagd om in 2020 een plan van aanpak te hebben om diversiteit te bevorderen. Vanaf dat moment moeten hogescholen jaarlijks verslag van de inspanningen en resultaten doen in het sociaal jaarverslag.
 

Inspirerende voorbeelden 

Een groot aantal hogescholen is al goed op weg om invulling te geven aan participatie. In het boekje “Iedereen wordt wijzer van participatie" zijn een aantal verhalen opgetekend uit de praktijk van leden van Colleges van Bestuur, docenten, afdelingshoofden, HR adviseurs en ook die van medewerkers met een beperking. Laat u inspireren en verrassen door hun enthousiaste initiatieven, aansprekende voorbeelden en tips.

Businesscase

Om duurzame functies te creëren voor mensen met een beperking draait het uiteindelijk altijd om waardecreatie, dat wil zeggen dat de kosten voor een hogeschool op moeten wegen tegen de baten. Het gaat hierbij onder meer om vermindering van de werkdruk voor het zittend personeel, de uitstraling van de hogeschool, maar ook om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In samenwerking met SBCM (het A&O-fonds voor de sociale werkbedrijven) en een werkgroep van hogescholen is een businesscase ontwikkeld. Hierin komen mogelijk geschikte functies en werkzaamheden voor medewerkers met een beperking aan de orde en worden de bijbehorende kosten en baten in beeld gebracht. 

 

Kennisnetwerk inclusieve arbeidsorganisatie

Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op het thema ‘Inclusieve arbeidsorganisatie’ te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. Actuele ontwikkelingen staan centraal. Het netwerk wordt ook ingezet als klankbord of om onderzoeken uit te zetten.

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met Erna Luijendijk, luijendijk@zestor.nl.

 

Overige relevante informatie

Sinds 1 januari 2017 is de zogenaamde praktijkroute opengesteld in de Participatiewet. Dat betekent dat je niet meer hoeft te wachten op een beoordeling van het UWV of een werknemer in het doelgroepregister valt. lees meer

 

Meer weten over dit onderwerp?

Erna Luijendijk

Projectadviseur

06 - 15 26 83 21

Leontien Vreeburg

Projectadviseur

06 - 11 27 03 52

Praktijkvoorbeelden

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: