« Terug

Inclusieve arbeidsorganisatie

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk kunnen (participeren). Ook hogescholen hebben hierover afspraken gemaakt. Zestor ondersteunt en faciliteert de sector hierbij.

 

Cao-afspraak

In 2013 hebben Sociale Partners en het kabinet een Sociaal Akkoord gesloten, waarin is afgesproken om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Naar aanleiding hiervan hebben hogescholen afgesproken in de periode 2014-2024 jaarlijks 99 extra banen ten opzichte van de nulmeting te creëren voor arbeidsgehandicapten.

Participatie - Veel gestelde vragen

 

Vragen over de Participatiewet?

In deze FAQ over participatie vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Participatiewet en de invoering van de quotumregeling.

 

Inspirerende voorbeelden 

Een groot aantal hogescholen is al goed op weg om invulling te geven aan deze maatschappelijke opdracht. In het boekje “Iedereen wordt wijzer van participatie" zijn een aantal verhalen opgetekend uit de praktijk van leden van Colleges van Bestuur, docenten, afdelingshoofden, HR adviseurs en ook die van medewerkers met een beperking. Laat u inspireren en verrassen door hun enthousiaste initiatieven, aansprekende voorbeelden en tips.

Businesscase

Om duurzame functies te creëren voor mensen met een beperking draait het uiteindelijk altijd om waardecreatie, dat wil zeggen dat de kosten voor een hogeschool op moeten wegen tegen de baten. Het gaat hierbij onder meer om vermindering van de werkdruk voor het zittend personeel, de uitstraling van de hogeschool, maar ook om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In samenwerking met SBCM (het A&O-fonds voor de sociale werkbedrijven) en een werkgroep van hogescholen is een businesscase ontwikkeld. Hierin komen mogelijk geschikte functies en werkzaamheden voor medewerkers met een beperking aan de orde en worden de bijbehorende kosten en baten in beeld gebracht. 

 

Kennisnetwerk inclusieve arbeidsorganisatie

Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op het thema ‘Inclusieve arbeidsorganisatie’ te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. Actuele ontwikkelingen staan centraal. Het netwerk wordt ook ingezet als klankbord of om onderzoeken uit te zetten.

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met Erna Luijendijk, luijendijk@zestor.nl.

Praktijkvoorbeelden

Enkele hogescholen zijn al aan de slag zijn gegaan met de afspraken uit de participatiewetgeving. Zo is er door hogeschool Leiden een filmpje ontwikkeld en zijn er door hogeschool Utrecht voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vindt deze inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.

 

Relevante informatie

Sinds 1 januari 2017 is de zogenaamde praktijkroute opengesteld in de Participatiewet. Dat betekent dat jeniet meer hoeft te wachten op een beoordeling van het UWV of een werknemer in het doelgroepregister valt. Voortaan mag je dat ook zelf op de werkplek doen, zolang je daarbij maar een gevalideerde loonwaardemethodiek hanteert. Blijkt de verdiencapaciteit kleiner dan het minimumloon, dan volgt direct plaatsing van de werknemer in het doelgroepregister en telt die werknemer meteen mee voor de banenafspraak uit de Participatiewet.
Daarmee maakt je als werkgever dus ook aanspraak op verschillende financiële voordelen, zonder dat hiervoor beoordeling van het UWV nodig is.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Erna Luijendijk

Projectadviseur

070 - 312 26 36

Gerelateerde downloads

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: