« Terug

RI&E en Arbocatalogus

De RI&E geeft structuur aan het inventariseren en aanpakken van arbeidsrisico’s. De Arbocatalogus hbo geeft handvaten hoe risico’s, die uit de RI&E naar voren komen, opgepakt kunnen worden. Hiermee biedt de Arbocatalogus richtlijnen voor goede arbeidsomstandigheden. Met zowel de RI&E als de Arbocatalogus wordt een veiligere en gezondere werkomgeving gestimuleerd.

Corona handreiking

Sinds november is de branche RI&E aangepast op het onderdeel Corona en is er een branche-specifieke Coronahandreiking ontwikkeld. De handreiking is vastgesteld door werkgevers en werknemers in de sector.
Deze handreiking biedt duidelijkheid over gezond werken in het hbo tijdens de coronacrisis. Het doel ervan is om aan te geven welke maatregelen van hogescholen worden verwacht om minimaal te voldoen aan de Coronarichtlijnen van het RIVM en de regels van de Rijksoverheid. De handreiking kan als basis dienen voor het invullen van de RI&E op dit gebied. Daarnaast biedt de handreiking concrete handvatten om gezond, veilig en vitaal te kunnen werken. 

Download de Handreiking Corona voor hogescholen

Branche RI&E-hbo

De branche Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een instrument waarmee hogescholen een inventarisatie kunnen maken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Met de inzet van een breed samengestelde expertgroep vanuit hogescholen en vertegenwoordigers van vakbonden heeft Zestor in de afgelopen periode een hbo-specifieke branche-RI&E ontwikkeld. Dit digitale instrument geeft hogescholen de gelegenheid om - zonder inschakeling van derden - een wettelijk voorgeschreven RI&E-rapport en bijbehorend plan van aanpak op te stellen. Het RI&E-instrument voor hogescholen is door het steunpunt RI&E erkend voor de toetsingsvrijstelling.

  • Wil je aan de slag met de branche-RI&E? In ons Stappenplan staat beschreven hoe je een licentie aan kunt vragen.

Wettelijke verplichting

Een RI&E is een in de Arbeidsomstandighedenwet genoemde verplichting ter bevordering van veilig en gezond werken. De belangrijkste elementen zijn:

  • Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s er voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers bestaan.
  • Een plan van aanpak, waarin wordt ingegaan op maatregelen voor de geïnventariseerde risico’s, maakt deel uit van de RI&E. In dit plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen.
  • De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de inhoud, de opzet en de uitvoering van de RI&E en daarna ook op terugkoppeling van de resultaten.

Arbocatalogus hbo

De Arbocatalogus hbo is een richtinggevend, praktisch en toegankelijk hulpmiddel om de zorg voor veiligheid en gezondheid in het hbo te bevorderen. Het is een instrument dat hogescholen informeert en ondersteunt bij de keuzes die zij maken op het gebied van veiligheid en gezondheid. De Arbocatalogus hbo is tot stand gekomen door een samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in het hbo. Op verzoek van cao-partijen is deze opgesteld door Zestor. De Arbocatalogus hbo heeft een eigen website.

 

Meer weten over deze onderwerpen?

Erna Luijendijk

Projectadviseur

06 - 15 26 83 21

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: