« Terug

Windesheim

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Opmerking: Binnen Windesheim bestaat het BDB traject uit de Dipro (Didactische professionalisering basis) en de BKE. Een Dipro certificaat en een BKE certificaat geven recht op een BDB certificaat.

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Iedere nieuwe docent volgt het BDB-traject. Dit gebeurt na  een half jaar. Van het BDB-traject wordt de DIPRO (didactische professionalisering basis) door nieuwe docenten binnen twee jaar gevolgd. Dit is een voorwaarde voor een vaste aanstelling. Voor het onderdeel BKE is voor nieuwe docenten op dit moment nog geen termijn vastgesteld. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Voor het onderdeel BKE is vastgesteld dat alle zittende docenten de BKE voor 1-1-2017 behaald hebben. Voor het onderdeel DIPRO van de BDB kunnen zittende docenten een vrijstelling aanvragen. Voor zittende docenten die geen vrijstelling krijgen is nog geen beleid vastgesteld.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen: er wordt gekeken of men een eerste- of tweedegraads bevoegdheid, een BDB-traject van de eigen of een andere hogeschool of een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) heeft. Bij een eerstegraads en tweedegraads bevoegdheid wordt een aanvullende opdracht gegeven bij geen ervaring met de hbo-doelgroep. 

In overeenstemming met het landelijke protocol BDB vindt erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool. Windesheim  behoudt het recht om aanvullende eisen te stellen. 

Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB-traject te volgen. 

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden. Doel van de intake is om inzicht te geven in de leergang, en om de leerdoelen met de docent en met de direct leidinggevende te inventariseren. Voorafgaand aan de intake levert de deelnemer een voorbereidingsopdracht in. De intake vindt plaats in de vorm van een gesprek en wordt afgenomen door de docentopleider. De leidinggevende is gedeeltelijk bij het gesprek aanwezig.
De leidinggevende geeft bij de intake aan hoe hij/zij tegen de leerdoelen van de deelnemer aankijkt. De rol van de leidinggevende is inzicht te krijgen in het traject en te weten wat voor ondersteuning de betreffende deelnemer nodig heeft.

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. Deelnemers kunnen op verschillende onderwerpen verdiepende of juist inleidende informatie tot zich nemen en opdrachten maken.

Anderstaligheid

Het traject kan niet op Windesheim in een andere taal worden gevolgd. Hiervoor wordt doorverwezen naar andere hogescholen (m.n. Hanze Hogeschool) en de Vrije Universiteit.

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De manager P en O is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het hele traject
 • De teamleider van de Corporate Academy is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject
 • De Projectleider BDB is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject
 • Het traject wordt centraal georganiseerd
 • Het traject wordt uitgevoerd door interne docentopleiders

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). 

Programma

 • Centraal binnen het programma staan de portfolio-opdrachten. Dit zijn drie grote praktijkopdrachten waarmee de deelnemer in zijn eigen praktijk aan de slag gaat om te laten zien dat hij het geleerde zelfstandig kan toepassen in de praktijk (transfer).
 • Ter ondersteuning voor het kunnen maken van deze portfolio-opdrachten worden 10 bijeenkomsten op basis van het flipped classroom principe aangeboden. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten maken deelnemers voorbereidingsopdrachten en bestuderen de deelnemers de voor de bijeenkomst benodigde theorie. Om te toetsen of ze de theorie hebben begrepen, worden verwerkingsvragen aangeboden, die ze zelfstandig kunnen maken. 
 • Er wordt gewerkt vanuit het onderwijsconcept van competentie- en ervaringsgericht leren. Tijdens de bijeenkomsten staat het ‘actief oefenen’ met het thema zoals het zich in de praktijk voordoet centraal. 
 • De begeleiding in het programma is georganiseerd door: begeleiding door een docentopleider, feedback van deelnemers en collega’s op de werkplek en tijdens de bijeenkomsten; intervisiebijeenkomsten fysiek en online. 
 • De volgende thema’s komen achtereenvolgens aan de orde tijdens de bijeenkomsten: De ideale docent; Wil de echte student opstaan; Onderwijs ontwerpen; Voor de groep; Activerende werkvormen; Omgaan met groepsdynamiek; Begeleiden van studenten; Toegepaste differentiatie; Verdiepen in nieuwe vormen van onderwijs; Peerassessment. 
   

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is 150 uur (40 contacturen, 110 uur zelfstudie en leren op de werkplek)
 • De doorlooptijd is een half jaar
 • Aan ieder thema wordt een dagdeel besteed in de vorm van een plenaire bijeenkomst

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit literatuur in de vorm van artikelen, zelf ontworpen en ontwikkeld e-learning lesmateriaal, een studieboek, digitale hulpmiddelen en opdrachten. De leergang is integraal opgenomen in een elektronische leeromgeving (N@tschool).

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats. Als formatieve toetsing worden diverse vormen van (digitale) toetsing gebruikt tijdens de plenaire bijeenkomsten en verwerkingsvragen behorende bij de zelfstudie theorie. Daarnaast wordt peerassement uitgevoerd op (een deel van) het portfolio door collega deelnemers tijdens de laatste bijeenkomst.

Summatieve toetsing vindt plaats door een eind-assessment in de vorm van een presentatie en een criteriumgericht interview aan de hand van het portfolio van de deelnemer. Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Het portfolio bevat drie opdrachten die de competenties grotendeels afdekken. Daarnaast verzamelt de deelnemer overige bewijslast om te laten zien dat hij zich de competenties eigen heeft gemaakt.

Het assessment wordt afgenomen door twee beoordelaars waaronder de docentopleider van de leergang. De docentopleider is de 2e assessor, de andere beoordelaar is de 1ste assessor. 

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat. Voorwaarden om een certificaat te krijgen zijn deelname aan de leergang en een voldoende beoordeling. 

Het certificaat heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Het certificaat wordt afgegeven door de Corporate Academy. Hoofd PenO is bevoegd om het certificaat af te geven.
 

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Iedere nieuwe docent volgt het BKE-traject. De termijn waarbinnen is nog niet in beleid vastgesteld.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Iedere zittende docent volgt het BKE-traject. Dit gebeurt voor 1-8-2017. 

Toetsdeskundigheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de toetsdeskundigheid van nieuwe of zittende docenten vast te stellen. Dit zijn de criteria zoals die voor de BKE landelijk zijn afgesproken.

Een BKE-certificaat dat behaald is bij een andere hogeschool wordt erkend. 

Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BKE-traject te volgen. 

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt geen individuele intake gehouden. Deelnemers kunnen zich wel inschrijven voor een startbijeenkomst. 

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. Het traject kan digitaal met zelfstudie of met (team)bijeenkomsten gevolgd worden. 

Anderstaligheid

Het traject kan niet in een andere taal worden gevolgd. 

Organisatie

 • De manager PenO is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het BKE-traject
 • De teamleider van de Corporate Academy is verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van het traject
 • Het traject wordt centraal georganiseerd
 • Het traject wordt door een interne partij uitgevoerd, de portfolio wordt door een externe partij beoordeeld

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject is afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013). 

Programma

 • Het traject bestaat uit een introductiebijeenkomst, een instapscan, workshops en zelfstudie
 • Het is een combinatie van een digitaal traject met zelfstudie. Ook is het mogelijk workshops en andere vormen van begeleiding (bijv. maatwerkbegeleiding) te volgen.
 • De begeleiding in het programma is georganiseerd door middel van feedback op een formatieve kennistoets, de portfolio en begeleiding bij de introductiebijeenkomst en de workshops
 • De volgende onderdelen komen aan de orde: de zeven fasen van de toetscyclus. Er is geen vaste volgorde waarin deze onderdelen worden behandeld.
 • Er worden verschillende werkvormen en ondersteuningsmogelijkheden  gehanteerd zoals zelfstudie, maatwerkbijeenkomsten en workshops

Duur en omvang

 • De studiebelasting is 40 uur; er is geen verdeling in het aantal contacturen en zelfstudie 
 • Er is geen vaste doorlooptijd
 • Er is geen vaste verdeling van het aantal uren over de verschillende onderdelen; de opzet is flexibel

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit digitale hulpmiddelen en zelfontworpen materiaal.

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op leeruitkomsten/indicatoren plaats. Er wordt gebruik gemaakt van een formatieve kennistoets. Als summatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van beoordeling door een externe partij van een portfolio. Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject.

Het portfolio wordt als volgt gebruikt bij de toetsing: het is een zelf ontwikkelde toets met een summatief karakter: (1) een beschrijving van het proces dat is doorlopen bij het ontwerpen, het ontwikkelen, het analyseren en het evalueren van de toets; (2) een reflectie op de eigen ontwikkeling met betrekking tot de behandelde onderwerpen uit het BKE-traject. 

Er wordt geen eind-assessment afgenomen.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat. Voorwaarde om een certificaat te ontvangen is het succesvol hebben afgerond van het BKE-traject.

De certificering heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na deze termijn volgt een hercertificeringstraject. Het certificaat wordt afgegeven door de Corporate Academy. Hoofd PenO is bevoegd om het certificaat af te geven.

Meer informatie

Aleth Bolt
projectleider BDB
  a.m.bolt@windesheim.nl

 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt februari 2017

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: