.

Implementeer de maatregelen en bewaak de voortgang

De vierde stap duurt vaak het langst: het invoeren van de maatregelen. Ook als de maatregelen maatwerk zijn en op teamniveau worden ingezet, is het belangrijk om op organisatieniveau te monitoren of alles volgens plan en wens verloopt.​


Wat kun je inzetten?

  • Handreiking ‘In gesprek over het organisatieklimaat; Meer grip op gezond, veilig en met plezier werken in het hbo
    Kern van de aanpak die beschreven staat in deze handreiking is het creëren van structurele contactmomenten om vanuit alle lagen van de organisatie over gezond, veilig en vitaal werken te praten. Teams kunnen vervolgens zélf concrete oplossingen aandragen en na invoering kan binnen de teams gemonitord worden hoe het loopt. Uitgangspunt is de professionaliteit van de medewerkers zelf. Deze handreiking kan gebruikt worden om stapsgewijs de dialoog hierover aan te gaan op verschillende niveaus in de organisatie: in teams, met leidinggevenden en met bestuurders. De aanpak is succesvol gebleken in de zorg en ook de inspectie SZW is hier lovend over.

Met deze werkdrukwijzer helpen we je (verder) op weg!

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: