« Terug

Viaa

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
In principe volgt iedere nieuwe docent het BDB-traject, tenzij de betreffende docent een tijdelijke of zeer kleine aanstelling heeft. Dit gebeurt na de inwerkperiode, het moment waarop kan variëren en is afhankelijk van de individuele situatie. 

Als de docent een voltooide lerarenopleiding heeft, volgt hij/zij geen BDB-cursus. 

NB. Er wordt door Viaa nieuw beleid rondom docentkwaliteit opgesteld. Dit wordt vermoedelijk in de loop van 2018-2019 vastgesteld.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
In principe volgt iedere zittende docent het BDB-traject. Het moment waarop dit gebeurt kan variëren en is afhankelijk van de individuele situatie.

Als de docent een voltooide lerarenopleiding heeft, volgt hij/zij geen BDB-cursus. 

NB. Er wordt door Viaa nieuw beleid rondom docentkwaliteit opgesteld. Dit wordt vermoedelijk in de loop van 2018-2019 vastgesteld.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen: er wordt gekeken of men een BDB, BKO of een lerarenbevoegdheid heeft. 
In overeenstemming met het landelijke protocol BDB vindt erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool. 

Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB-traject te volgen; in principe moet voor elke docentfunctie een BDB-traject worden gevolgd.

NB. Er wordt door Viaa nieuw beleid rondom docentkwaliteit opgesteld. Dit wordt vermoedelijk in de loop van 2018-2019 vastgesteld.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt geen intake gehouden. De BDB-trajecten worden extern afgenomen in verband met de kleine schaal van de hogeschool.  

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

Het traject wordt doorgaans afgenomen bij UU of VU. 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

Toetsing en beoordeling vindt plaats binnen de extern afgenomen BDB-trajecten en worden dus niet door de hogeschool zelf uitgevoerd.

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

De hogeschool is bezig met het selecteren van een externe aanbieder voor een intern BKE-traject. Daardoor is nog niet alle informatie beschikbaar.

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Iedere nieuwe docent volgt het BKE traject. Vanwege de aanpassing van BDB-trajecten van externe aanbieders zullen veel nieuwe docenten de BKE-module volgen als onderdeel van het BDB-traject. Nieuwe docenten nemen na de inwerkperiode deel aan het BDB-traject,  in volgorde van urgentie voor de functie van de betreffende docent. Bij een tijdelijke of kleine aanstelling vindt toetsing plaats onder verantwoordelijkheid van de aangestelde examinator, en is BKE niet per se noodzakelijk. 

NB. Er wordt door Viaa nieuw beleid rondom docentkwaliteit opgesteld. Dit wordt vermoedelijk in de loop van 2018-2019 vastgesteld.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Iedere zittende docent volgt het BKE0traject. Dit gebeurt op het moment dat een nieuwe BKE-groep start, in volgorde van urgentie voor de functie van de betreffende docent. 

NB. Er wordt door Viaa nieuw beleid rondom docentkwaliteit opgesteld. Dit wordt vermoedelijk in de loop van 2018-2019 vastgesteld.

Toetsdeskundigheid

De hogeschool heeft een ‘profiel examinatoren’ vastgesteld. In dit profiel is vastgelegd dat alleen een BKE-certificaat voldoende toetsbekwaamheid aantoont. 

Er zijn binnen Viaa ook docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BKE-traject te volgen. Sommige toetsen worden gecorrigeerd door docent-correctoren op basis van een antwoordmodel dat wordt aangeleverd door een bevoegde examinator. Deze docent-correctoren hoeven in eerste instantie geen BKE-certificaat te behalen.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden. Doel van de intake is om vast te stellen in hoeverre de cursist reeds aan de gestelde eisen voldoet. De intake vindt plaats in de vorm van een vragenlijst en een portfolio. De intake wordt afgenomen door de externe aanbieder van de BKE. De leidinggevende heeft geen rol bij de intake. 

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. Dit gebeurt wanneer de cursist al aan een deel van de gestelde eisen voldoet. 

Anderstaligheid

Het traject kan niet in een andere taal worden gevolgd. 

Organisatie

  • De portefeuillehouder is namens het College van Bestuur eigenaar en eindverantwoordelijk voor het BKE-traject. De directeur Academie Social Work & Theologie is portefeuillehouder
  • De externe aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject
  • De portefeuillehouder is namens het College van Bestuur verantwoordelijk voor de organisatie van het traject. De directeur Academie Social Work & Theologie is portefeuillehouder
  • Het traject wordt centraal georganiseerd
  • Het traject wordt door een externe partij uitgevoerd, namelijk CITO

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject is afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013). Dit is een selectiecriterium bij de selectie van de externe aanbieder. 

Programma

  • Het traject bestaat uit een combinatie van een cursus, werkplekleren, e-learning en een portfolio
  • Het onderwijsconcept dat wordt gehanteerd is afhankelijk van de selectie van de externe aanbieder
  • De manier waarop de begeleiding in het programma is georganiseerd is afhankelijk van het cursustraject dat door de betreffende deelnemer gekozen wordt, namelijk klassikaal, e-module of direct opgaan voor certificering
  • De thema’s die aan de orde komen en de volgorde waarin deze worden behandeld zijn afhankelijk van de selectie van de externe aanbieder
  • De werkvormen die worden gehanteerd zijn afhankelijk van de selectie van de externe aanbieder

Duur en omvang

De studiebelasting in aantal dagdelen/uren is afhankelijk van de selectie van de externe aanbieder. Dit geldt ook voor de doorlooptijd, de verdeling van de uren/dagdelen over de verschillende onderdelen, de verdeling in het aantal contacturen en zelfstudie.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is afhankelijk van de selectie van de externe aanbieder. 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing plaats van het traject op leeruitkomsten/indicatoren. Er wordt een eind-assessment afgenomen. Dit gebeurt door de externe aanbieder. Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject.

Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. Voorwaarde is dat men voldoet aan de criteria van het traject. 

De certificering krijgt waarschijnlijk een geldigheidsduur van 5 jaar. Het certificaat wordt afgegeven door de externe aanbieder. 
 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt augustus 2018

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: