« Terug

Van Hall Larenstein

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Van Hall Larenstein biedt een in-company BDB-traject aan, uitgevoerd door een andere hogeschool. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de BKE separaat te volgen indien de docent vrijstelling heeft voor het didactische deel van de BDB. Beide cursussen worden afgesloten met een certificaat. .

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)
toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Een nieuwe docent volgt de twee onderdelen van het BDB traject als hij/zij nog geen BDB heeft. Het moment waarop dit gebeurt is afhankelijk van het tijdstip waarop een nieuwe training wordt georganiseerd.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Een zittende docent volgt het BDB-traject alleen als hij/zij dit nog niet eerder in zijn loopbaan heeft gedaan en geen vrijstelling heeft. Docenten met een kleine aanstelling kunnen na overleg met de directeur vrijgesteld worden van (onderdelen van) de BDB. In principe dient iedere docent met verantwoordelijkheid voor (een onderdeel van) het toetsproces de BKE te volgen en voltooien met een certificaat.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen: er wordt gekeken naar de lesbevoegdheid en of men een certificaat van een erkende instelling heeft. 

In overeenstemming met het landelijke protocol BDB wordt een BDB-certificaat dat is behaald bij een andere hogeschool erkend. 

Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB traject te volgen. 
Lectoren hoeven geen BDB-traject te volgen. Het mag wel.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt geen intake gehouden door de instelling die de training verzorgt. 

Maatwerk

Het is tot op zekere hoogte mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. Dit gebeurt bij praktijkcasussen, waarbij bepaalde aspecten verdiept kunnen worden.

Anderstaligheid

Het BDB-traject kan in het Engels worden gevolgd. Er wordt dan een andere instelling ingeschakeld. 

 

Opzet Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)

 

Organisatie

 • De directie Beleid  is in samenwerking met HRM verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het traject.
 • Het traject wordt centraal georganiseerd.
 • Het traject wordt uitgevoerd door externe partijen (HAN).

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). 

Programma

 • Het programma bestaat uit een in-company training
 • Er wordt gewerkt vanuit het onderwijsconcept van competentiegericht en opdrachtgestuurd onderwijs, starten vanuit de praktijk en verbinding met theorie
 • De begeleiding in het programma is georganiseerd door middel van feedback
 • De onderdelen die aan de orde komen zijn volgens de eisen vanuit BDB en BKE
 • BDB en BKE zijn  aparte trainingen. Dat wil zeggen dat de BDB ook de BKE omvat, en de BKE daarnaast separaat te volgen is.
 • Er worden diverse werkvormen gehanteerd

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is voor de BDB 300 uur (80 contacturen en 220 uur zelfstudie),  en voor de BKE 50 uur (16 contacturen en 34 uur zelfstudie)
 • De doorlooptijd is voor de BDB 9 maanden, en voor de BKE een paar maanden
 • Voor de BDB is er een dagdeel per twee weken
 • Voor de BKE zijn er twee dagen en een aparte certificering na beoordeling van een portfolio-opdracht 

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit literatuur, digitale hulpmiddelen en opdrachten. 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

De bekwaamheid / leerdoelen worden getoetst. 
Als formatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van tussentijdse feedback. 
Als summatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van opdrachten, een portfolio-assessment en presentatie. Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. 

Er wordt een eind-assessment afgenomen in de vorm van een portfolio-assessment. Dit assessment wordt afgenomen door de HAN en een collega van Van Hall Larenstein. Het portfolio wordt bij de toetsing gebruikt voor het competentieprofiel, de beroepsproducten en de opdrachten. 

Certificering

De deelnemers ontvangen een certificaat. Voorwaarden om een certificaat te ontvangen zijn een voldoende beoordeling, 80% aanwezigheid, en een actieve deelname (waaronder inbreng van beeldmateriaal).
De certificering heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Het certificaat wordt afgegeven door de HAN. 

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Het BKE traject is een onderdeel van de BDB. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Elke zittende docent die examinator is volgt het BKE-traject. Examinatoren met een kleine aanstelling kunnen eventueel, na overleg, door de directeur worden vrijgesteld. 

Toetsdeskundigheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de toetsdeskundigheid van nieuwe of zittende docenten vast te stellen: elke examinator moet BKE halen. De criteria zijn afgeleid van de Expertgroep BKE/SKE. De uitwerking heeft plaatsgevonden door CITO. 

Een BKE-certificaat dat behaald is bij een andere hogeschool wordt in principe erkend. 

Er zijn docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BKE-traject te volgen. Dit geldt voor docenten die niet examineren, bijvoorbeeld onderzoekers.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt geen intake gehouden.

Maatwerk

Er wordt één variant van het traject aangeboden. De cursisten kunnen  eigen toetsen inbrengen om die te beoordelen of verder te ontwikkelen. De training wordt uitgevoerd in twee dagen. Er wordt verondersteld dat het voor elke examinator van waarde is de training te volgen: voor velen is het opfrissen, voor een aantal is het nieuw.

Anderstaligheid

Het traject kan niet in een andere taal worden gevolgd. Voor een Engelstalige variant wordt een andere instelling ingeschakeld.|

Organisatie

 • De directie Beleid is in samenwerking met HR is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het traject
 • Het traject wordt centraal georganiseerd
 • Het separate traject wordt door een externe partij uitgevoerd, namelijk door CITO

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject is afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013). 

Programma

 • Het programma bestaat uit een training van vier dagdelen op twee dagen
 • Er wordt gewerkt vanuit het onderwijsconcept van het model van directe instructie
 • De begeleiding in het programma is georganiseerd doordat de docent aanspreekbaar is tussen de twee bijeenkomsten, verder is de begeleiding informeel
 • De volgende thema’s komen aan de orde:
  • Dag 1: functie van toetsen, toetscyclus, toetsvormen, toetsmatrijs, open/gesloten vragen
  • Dag 2: scoren, normeren, cesuur, toetsanalyse, itemanalyse, beroepsproducten, kwaliteit beoordelingsmodellen
 • De volgende werkvormen worden gehanteerd: inleiding, groepsgesprek, groepsopdrachten

Duur en omvang

 • De studiebelasting is 20 uur training (16 contacturen en 4 uur zelfstudie) en 30 uur certificeringstraject
 • De doorlooptijd is enkele maanden

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een reader en werkmateriaal van het CITO. Verder wordt bestaand materiaal uit diverse opleidingen uitgewisseld. 

Toetsing en beoordeling

De leeruitkomsten/indicatoren worden getoetst. 
Als formatieve vorm toetsing wordt gebruik gemaakt van feedback op de concept portfolio-opdracht.
Als summatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van een portfolio-opdracht. De opdracht in het portfolio bestaat uit een analyse van een volledige toetscyclus van een toets.  

Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname bij 100% aanwezigheid en een certificaat bij positieve afronding. Voorwaarde om een certificaat te ontvangen is dat men de opdracht heeft uitgevoerd, volgens het toetsdossier behorende bij de opdracht. 

De certificering heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Het certificaat wordt afgegeven door CITO.
 

Meer informatie

Kirsten Stok
Beleidsadviseur onderwijs

  kirsten.stok@hvhl.nl

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt december 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: