« Terug

HRD Leerplatform

Speciaal voor HRD-deskundigen in het hbo is er een platform opgericht om van elkaar te leren. Het HRD Leerplatform vloeit voort uit de succesvolle masterclasses HRD, die Zestor in 2018 heeft georganiseerd. Doel van het leerplatform is om met elkaar onderwerpen en vraagstukken uit de HRD praktijk van hogescholen uit te diepen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Daarbij staan vernieuwingen in het vakgebied en de ontwikkelingen en veranderingen op de hogescholen centraal.

Het beoogde leerplatform is een actief, levend netwerk van HRD-ers uit het hbo die in co-creatie samen het platform vorm en inhoud geven, van elkaar leren en elkaar inspireren.
Het is een platform:

 • voor de eigen professionele ontwikkeling;
 • om kennis en inspiratie op te doen;
 • om gezamenlijk praktijkvraagstukken te onderzoeken en oplossingen te vinden;
 • om samen best practices te ontwikkelen;
 • met ruimte om te verdiepen van en naar de eigen praktijk.

Doelgroep

Het leerplatform wordt gevormd door professionals werkzaam in het hbo, die zich actief bezig houden met de ontwikkeling en professionalisering van medewerkers, teams en organisaties binnen het hbo. Deelnemers hebben minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld en zijn werkzaam op tactisch niveau: ze houden zich bezig met beleidsvorming, verandermanagement, projecten op HRD-gebied (al dan niet in combinatie met operationele verantwoordelijkheden). Functietitels zijn daarbij minder bepalend, maar voorbeelden zijn HR adviseur, HR manager, HRD adviseur of loopbaanadviseur.

Opzet

In de periode mei 2019 – mei 2020 worden in principe vier leerplatformbijeenkomsten van een dag gepland.

Elke bijeenkomst start met een plenaire werkplaats, waarin één inhoudelijk HRD thema centraal staat. Deelnemers dragen zelf ideeën (sprekers, werkvormen en dergelijke) voor dit plenaire deel aan. De plenaire sessie biedt kennis en inspiratie en biedt ruimte om de vertaalslag naar de eigen werksituatie te maken.

Het tweede deel van elke bijeenkomst wordt ingevuld door de verschillende leergroepen binnen het leerplatform. Gedurende de looptijd van het leerplatform werken deelnemers in een leergroep naar keuze samen aan een HRD thema (voor thema’s zie hierna: leeragenda). De leergroepen bepalen zelf de ambitie, doel en aanpak voor een thema. Eerder is gesproken over activiteiten als het delen van best practices en quick-wins, action learning, concrete praktijkopdrachten, onderzoek, samenwerken aan een opgave, het ontwikkelen van een toolkit, een publicatie, seminar, gastspreker, training, train-the-trainer sessie, intervisie, het organiseren van een conferentie, werkbezoek, enzovoort.

Aan het einde van een bijeenkomst presenteren de leergroepen hun vorderingen plenair en is er gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Leeragenda

Geïnspireerd op de presentatie van dr. Marian Thunissen (Lectoraat Dynamische talentinterventies, Fontys) over ‘Onderwijsinnovatie in het hbo’ op 5 februari 2019, heeft een groep deelnemers van diverse hogescholen die dag de opzet en thema’s voor de leeragenda van het platform geselecteerd. Deze zijn:

 1. Professionaliseren
 2. Levenlang leren
 3. Rol van HR
 4. Innovaties in leren
 5. Het leren van leiders
 6. Teamontwikkeling
 7. Werkdruk en werkgeluk
 8. Talentontwikkeling

Leergroepen

In het leerplatform zijn verschillende leergroepen actief, gekoppeld aan de thema’s (zie hierboven bij leeragenda). Het is mogelijk dat in één leergroep meerdere verwante thema’s zijn opgenomen. De leergroepen stellen zelf een werkplan op, waarin zij afspraken maken over ambitie, gewenst resultaat, aanpak, tijdsinvestering, communicatie en dergelijke. De leergroepen doen elke plenaire bijeenkomst verslag van de ontwikkelingen. Daarnaast zal een online omgeving beschikbaar zijn voor het borgen van kennis, producten, documenten, enzovoort. De opbrengst van het leerplatform zal in een slotbijeenkomst met het werkveld worden gedeeld.

Filosofie van het platform

Leren in het HRD Leerplatform gebeurt vanuit de volgende filosofie:

 • Brengen en halen in balans
  Om de motivatie en energie voor het leerplatform te houden of te versterken, is het voor iedere deelnemer belangrijk om een balans te vinden in halen en brengen van kennis en ervaring.
 • Programma en zelforganisatie
  Er is een basisprogramma voor het platform met afspraken over onder andere (het aantal) gezamenlijke bijeenkomsten, de organisatie, facilitatie en onderlinge communicatie. Deelnemers geven zelf actief in de leergroepen verder invulling aan het leerplatform.
 • Leren als onderwerp én als ervaring
  Het leerplatform heeft leren en ontwikkelen als inhoudelijk onderwerp. Tegelijkertijd biedt het leren binnen het leerplatform zelf alle speelruimte om te experimenteren met deze en andere vormen van informeel leren. De route staat niet bij voorbaat vast. Dat vraagt om een lerende houding met regelmatige reflectie op het proces, als ook de flexibiliteit van deelnemers om bij te sturen of mee te bewegen.
 • Open leerklimaat
  Deelnemers ontmoeten elkaar in een open en vertrouwde sfeer. Er is actief aandacht voor de samenwerking, een ieders belangen of wensen, inbreng en communicatie.
 • Leerplatform in ontwikkeling
  De ontwikkeling van een dergelijk leerplatform kent een aantal fasen. Met dit document is de oriëntatiefase afgerond en komt er een fase van opstarten, het leggen van verbindingen, het bouwen aan het leerklimaat en inhoudelijke resultaten. In de consolidatie fase is het leerplatform een bron van activiteit en opbrengsten. Mei 2020 zullen deze opbrengsten met het werkveld worden gedeeld. Het Zestor HRD leerplatform in de huidige vorm eindigt dan. Deelnemers kunnen dan naar wens het leerplatform in een andere vorm laten voortbestaan.

Meer weten?

Het leerplatform wordt gefaciliteerd door Zestor. Gertrud Lemmens is als projectleider aanspreekpunt vanuit Zestor. Margo van Eijck is als programmamanager verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en het leerplatform als geheel.

Gertrud Lemmens

Projectleider

06 - 55 19 58 18

Tom Hoogendoorn

Projectadviseur

06 - 30 55 04 84

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: