« Terug

Flexwerk in het hbo

In de cao-hbo 2018-2020 zijn de artikelen (in hoofdstuk D van de cao), die betrekking hebben op arbeidsovereenkomsten, herzien. In de preambule van de cao zijn een aantal leidende principes opgenomen. In de begroting van alle hogescholen wordt vermeld welk percentage flexibiliteit nodig is en van welke contractvormen (tijdelijk, uitzendarbeid, ZZP) gebruik wordt gemaakt. Hierbij heeft de personeelsgeleding van de medezeggenschap een rol gekregen; zie artikel V-3a van de cao. In 2015 en 2016 heeft Zestor op verzoek van cao-partijen de omvang van de flexibele arbeid in het hbo in kaart gebracht. Tussen 2011 en 2015 had ongeveer 22% van het totale hbo-personeel een flexibele arbeidsovereenkomst met een hogeschool.

Cao-afspraak

In de cao-hbo is vastgelegd dat de afspraken moeten leiden tot een daling van het percentage niet-vaste contracten op sectorniveau. Sociale partners hebben Zestor gevraagd om te monitoren of deze doelstelling is behaald. Daartoe zal Zestor een rapportage opstellen ten behoeve van het cao-overleg.

Flexibele arbeid gemeten

In 2015 en 2016 heeft Zestor op verzoek van cao-partijen de omvang van de flexibele arbeid in het hbo in kaart gebracht. De rapportage hierover betreft twee metingen: een nulmeting over de periode 2011-2014 en een herhalingsmeting over het jaar 2015.

In de rapportage worden de zogenaamde D-3 en D-6 contracten apart in beeld gebracht. Dit betreft de tijdelijke contracten met uitzicht op een vast contract (artikel D3 van de cao) en personeel in het hbo, zowel tijdelijk als vast, die extra uren draaien naast hun reguliere arbeidsovereenkomst (artikel D6 uit de cao). Ten slotte wordt de omvang van de externe inhuur door hogescholen in beeld gebracht. 

 

Ook in 2013 heeft Zestor de flexibele arbeid in het hbo in kaart gebracht. Dit onderzoek had betrekking op 2011. De resultaten kunt u nog nalezen in het onderzoeksrapport ‘Flexwerk in het hbo'

 

Meer weten over dit onderwerp?

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

06 - 83 22 52 53

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: