« Terug

Diversiteit

Talrijke onderzoeken laten zien dat diverse teams beter presteren en betere kwaliteit opleveren. Ze zijn een betere afspiegeling van de samenleving, maken organisaties weerbaarder, zorgen voor meer creativiteit en bovendien heeft het een positief effect op zelfontwikkeling. Het belang van een diverse werkvloer wordt sectorbreed onderkend. Toch laat dit zich nog niet terugvertalen in cijfers. Hier ligt dus nog wel een taak voor de hbo-sector.

Programma 'Een diverser hbo'

Zestor heeft de afgelopen jaren hogescholen ondersteund met verschillende activiteiten. Ook dit jaar zet Zestor in op het thema diversiteit vanuit het programma ‘Een diverser hbo’, met de volgende activiteiten:

Pilot Nudging

Uit onderzoek blijkt dat bij gelijke opleiding en werkervaring personen met een migratieachtergrond minder kans op werk hebben. Door kleine aanpassingen (nudges), zoals herschrijven van vacatureteksten, aanpassen van briefselectie en gestructureerd interviewen kun je het tij keren en objectiever selecteren. In samenwerking met het ministerie van SZW is Zestor de pilot 'Nudging' gestart. Deze pilot heeft tot doel om de werving en selectie te objectiveren, waardoor er gelijkere kansen ontstaan voor mensen met een niet-westerse achtergrond. In een community of practice krijgen de deelnemende hogescholen de mogelijkheid kennis en ervaring op dit vlak op te doen.

 

Pilot Barometer culturele diversiteit

Deze barometer is voor werkgevers ontwikkeld om culturele diversiteit in een organisatie te meten. Doordat hogescholen nu geen inzicht hebben in de culturele diversiteit van hun werknemersbestand, kunnen zij lastiger beleid voeren op culturele diversiteit en inclusie. Zestor zal in samenwerking met het CBS deze culturele barometer aanbieden in de vorm van een pilot, waaraan vier hogescholen kunnen deelnemen. Deze hogescholen krijgen een rapport in handen met zuivere data, waarop beleid gemaakt kan worden.
Meer informatie over deze pilot volgt in maart 2021.

 

Pilot NIM

De Nederlandse inclusiviteitsmonitor, oftewel NIM, is een set van instrumenten (beleidsscan en medewerkersscan) waarmee het diversiteitsbeleid en de inclusiviteit van de organisatie in kaart gebracht wordt. Beide instrumenten (beleidsscan en medewerkersscan) zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. De beleidsscan geeft inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van het huidige diversiteitsbeleid. Aan de hand van de resultaten op de beleids- en medewerkersscan worden er aanbevelingen gedaan om het diversiteitsbeleid te optimaliseren. De NIM wordt aangeboden aan vier hogescholen in de vorm van een pilot. 
 

 

Kennisnetwerk Diversiteit
Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op dit thema te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk. Ook lectoren worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit netwerk, om vanuit hun invalshoek kennis te brengen. Momenteel heeft Zestor lectoren van Windesheim, de Hanzehogeschool en Inholland betrokken bij dit programma. Het netwerk wordt ook gebruikt om een peiling uit te zetten, waarmee we inventariseren welke onderwerpen gezien worden als onderwerpen met de hoogste prioriteit. Op basis van deze uitkomsten organiseren we diverse bijeenkomsten.

 

Meer weten?

Wil je meer weten of je aansluiten bij het netwerk? 

Judith van der Mey

Projectadviseur

06 - 30 64 91 62

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: