« Terug

Stenden Hogeschool

Op dit moment worden de BDB-trajecten van NHL en Stenden samengevoegd in verband met de fusie van beide hogescholen. Na de zomer van 2018 vind je de nieuwe informatie onder NHL Stenden Hogeschool.
 

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
- opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Iedere nieuwe docent die vast in dienst kwam bij Stenden was al verplicht het eerste jaar de PDA (Pedagogisch-Didactische Aantekening) op te starten en uiterlijk in het tweede jaar te behalen. De instroommomenten waren september en januari. De PDA-verplichting is inmiddels veranderd in de BDB-verplichting. In het voorjaar 2015 waren er te weinig deelnemers om te starten. Na de zomervakantie (2015) is de eerste lichting nieuwe docenten het nieuwe BDB-traject gestart. Dit BDB-programma wordt samen met de NHL hogeschool vormgegeven en is ondertussen een vast onderdeel geworden.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Stenden vindt de gangbare terminologie als ‘startbekwaamheid’ en ‘basisbekwaamheid’ niet passend daar veel ervaren docenten met goede resultaten in het onderwijs werken. Dit roept gevoelens op als een ‘startrijbewijs’, onderwaardering, distrust en disrespect, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Daarom wil Stenden graag af van deze termen en intern gaan we dan ook voor een kwaliteitskeurmerk met een eigen label. We ambiëren een kwaliteitsdocentenregister met daarbij de permanente educatiecomponent voor het onderhouden en behouden van de registratie. De aandacht komt daarmee vooral te liggen op waardering van de kwaliteiten van de docent en het onderhouden en uitbouwen hiervan, naar analogie hoe andere registers werken voor belangrijke beroepsgroepen.

Landelijk zijn afspraken gemaakt over objectieve toetsing voor de toekenning van de BDB. Dat is ook prima, de wereld verandert in rap tempo en elke docent heeft sterke en minder sterke eigenschappen. Reden genoeg om eens in de paar jaar hierop te reflecteren. In het  beleid wordt onderscheid gemaakt tussen de ervaren docent met en zonder recente certificering.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen. Naast de bestaande 5 modules, is een eigen module gericht op ‘digitale didactiek’ toegevoegd en deze wordt samen met de module BKE door al de docenten gevolgd.

Iedere medewerker met het kenmerk ‘OP’ valt onder het beleid voor de BDB-certificering, behalve functies lager dan schaal 10 (praktijkbegeleiders, onderwijsassistenten, etc.). De dagelijkse werkzaamheden van de praktijkbegeleiders staan te ver af van de inhoud van de BDB. Ze mogen wel de BDB behalen, maar dit is niet verplicht. Van de leidinggevende OBP-functies in het onderwijs wordt ook de BDB-certificering verwacht (= directie en management in het onderwijs).

In overeenstemming met het landelijke protocol BDB vindt erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool. Dit is nog niet voorgekomen.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden. Doel van de intake is om de zelfassessment- en feedbackresultaten door te nemen en te bepalen wat de beste route is om de certificering te behalen. De intake vindt plaats in de vorm van een gesprek en wordt afgenomen door een deskundige/trainer. De rol van de leidinggevende is gericht op coaching, facilitering en stimulering en nadrukkelijk niet op valideren/certificeren-deskundigheid.

Maatwerk

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele kwaliteiten, wordt op basis van het intakegesprek gezamenlijk een maatwerkprogramma uitgewerkt. De BDB is opgebouwd uit 6 losstaande modules, die elk op verschillende intensiteitniveaus behaald kunnen worden. Deze niveaus zijn globaal: 1. portfolio opbouw en reflectie, of 2. zelfstudie met portfolio opbouw en reflectie of 3. klassikaal leren met portfolio opbouw en reflectie. Het is voor de ervaren docent ook mogelijk om al de modules in 1x met een portfolio opbouw en bijbehorende reflectie te behalen. De insteek is ontwikkelgericht. Dat betekent dat de ontwikkeling zoveel mogelijk in teamverband gedurende een module plaatsvindt en dat gewerkt wordt aan het verbeteren van de praktijk, waardoor direct een verbeterslag gerealiseerd wordt.

Anderstaligheid

Het traject kan eind 2016 ook in het Engels worden gevolgd. 

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • HRM is eigenaar van en verantwoordelijk voor het bijbehorende beleid, welke verder gaat dan de BDB (bevoegde en bekwame docenten). De hogeschool gaat nadrukkelijk voor een docentkwaliteitsregister. Doelstellingen zijn geformuleerd en planningen opgesteld en de voortgang wordt gerapporteerd.
 • De stafdienst Onderwijs en Onderzoek is eigenaar van het programma en daarmee ook verantwoordelijk voor de inhoud en correcte uitvoering van het programma.
 • De interne Academie (samenwerking HRM, O&O) is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject. Het traject wordt centraal georganiseerd, met aandacht voor flexibiliteit voor de individuele docent. Vanuit de interne academie is een dedicated projectgroep opgericht.
 • Trainers: Het traject wordt in samenwerking met de NHL hogeschool uitgevoerd en de ingezette trainers komen zoveel mogelijk uit de eigen organisatie. 
 • Assessoren: Er worden binnen Stenden en de NHL assessoren opgeleid. Deze volgen de leergang BKE-SKE, aangevuld met een assessortraining. Deze collega’s worden ingezet als onafhankelijk intake-begeleider en als assessor.
 • Borgen onafhankelijke en objectieve toetsing: toetsing vindt plaats door twee onafhankelijke assessoren. Assessoren worden zoveel mogelijk school/instituut overstijgend ingezet. Ook worden medewerkers van de NHL ingezet als assessor bij Stenden en visa versa. 10% van de assessorcapaciteit wordt extern ingehuurd.

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap),  aangevuld met een module digitale didactiek.

Programma

 • Er wordt gewerkt vanuit het onderwijsconcept van zowel competentiegericht leren (NHL) alsook probleemgestuurd onderwijs (Stenden). In de aanstaande fusie wordt het onderwijs gestoeld op Design Based Education.
 • Er zijn 2 programmalijnen uitgezet:
  1. Voor de startende docent bestaat een complete leergang
  2. Voor de zittende en ervaren docent bestaat een flexibel programma

Duur en omvang

 • Voor de complete leergang bedraagt de studiebelasting 360 uur( 1/3 contacturen, 1/3 zelfstudie en 1/3 praktijkleren). De doorlooptermijn is 8 maanden. Het aantal uren is gelijkmatig verdeeld over de verschillende onderdelen
 • Voor de ervaren docent is de duur en omvang afhankelijk van het maatwerkprogramma

 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

 • Er vindt toetsing van het traject op bekwaamheid plaats op basis van de leerdoelen
 • Als formatieve vorm(en) van toetsing wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en  zelfassessment
 • Als summatieve vorm(en) van toetsing wordt gebruik gemaakt van een mondeling en bijzondere opdrachten
 • Het opstellen van een portfolio en de reflectie hierop, maakt onderdeel uit van het traject
 • Er wordt een eind-assessment afgenomen door middel van een (groeps)eindgesprek met twee assessoren

Certificering

 • Al de deelnemers ontvangen een eindcertificaat en worden intern opgenomen in een kwaliteitsdocentenregister
 • Ervaren docenten kunnen per module een deelcertificaat ontvangen, maar kunnen ook in 1x het eindcertificaat ontvangen
 • Al deze deelcertificaten leiden tot een eindcertificaat
 • Voorwaarden om een (deel)certificaat te ontvangen is een positief oordeel van assessoren
 • De certificering heeft bij voorkeur een geldigheidsduur van 4 jaar en kan met geregistreerde permanente educatie worden verlengd (dit moet nog nader worden uitgewerkt)
 • Het (deel)certificaat wordt afgegeven door de afdeling O&O, de eigenaar van de BDB

Bezwaar
Het kan voorkomen dat een docent het niet eens is met de beslissing van de assessoren. Bezwaar kan aangetekend worden bij een speciale examencommissie.

 

Meer informatie

Wiebe Tijsma
teamleider interne opleidingsacademie
  wiebe.tijsma@stenden.com
 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt februari 2017

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: