« Terug

Saxion

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
In principe volgt de nieuwe docent, die niet in aanmerking komt voor vrijstelling of assessment, het traject zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor het verkrijgen van een vaste aanstelling.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Iedere zittende docent die niet in aanmerking komt voor vrijstelling of assessment volgt op zo kort mogelijke termijn het traject. In sommige gevallen wordt het volgen van deze scholing tijdelijk uitgesteld, omdat de docent in kwestie al bezig is met een ander professionaliseringstraject (bijvoorbeeld vakinhoudelijke kennis). In alle gevallen is het een bewuste keuze en afspraak tussen teamleider en docent.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen. De beoordelingskaders van de BDB zijn afgestemd op het landelijk kader van zowel de BDB als BKE.

In overeenstemming met het landelijke protocol BDB vindt erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool.

Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB-traject te volgen.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden. Het doel van de intake is om nader kennis te maken en om persoonlijke doelen te beschrijven. De intake vindt plaats in de vorm van een gesprek en wordt afgenomen door de trainer. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst ingevuld. De leidinggevende heeft geen rol bij de intake.

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. Dit gebeurt bij specifieke persoonlijke leervragen. Overigens is het dan een uitbreiding van het basisaanbod, en geen wijziging op het basisaanbod.

Anderstaligheid

Het traject kan niet in een andere taal worden gevolgd.  

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De beleidsgroep HRM is eigenaar van het certificeringsbeleid en van de thema’s
 • De Saxion Academy is verantwoordelijk voor de organisatie; het traject wordt centraal georganiseerd 
 • De academie pedagogiek en onderwijs is inhoudseigenaar van de thema’s BDB en BKE en is verantwoordelijk voor de uitvoering
 • Het traject wordt uitgevoerd door een interne partij: een samenwerkingsverband tussen de academie pedagogiek en onderwijs en verschillende diensten

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap en de leerdoelen en bekwaamheden, zoals vormgegeven op basis van de rapportage van de expertgroep BKE/SKE1).

Programma

 • Het programma bestaat uit een combinatie van een cursus met opdrachten in de praktijk.
 • De cursus basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) sluit aan bij de principes van competentiegericht leren. Binnen competentiegericht leren staat het vermogen tot handelen in de praktijk centraal. De bewijsstukken zijn daarom zo vormgegeven dat er een sterke relatie bestaat tot de taakomgeving van de docent. 
 • De begeleiding in het programma is georganiseerd door middel van een drietal intervisiemomenten. Daarnaast wordt er supervisie door een ervaren docentbezoeker toegepast.
 • De volgende thema’s komen achtereenvolgens aan de orde: van leertheorie naar onderwijspraktijk, de leeromgeving, E-learning, Basiskwalificatie Examinering 1, Basiskwalificatie Examinering 2, didactisch en agogisch handelen 1, didactisch en agogisch handelen 2, Basiskwalificatie Examinering 3.
 • De volgende werkvormen worden gehanteerd: bijeenkomsten, startgesprek, toelichting, intervisiebijeenkomsten, workshops, eindgesprek.
 • De basiskwalificatie examinering (BKE) is integraal opgenomen in de BDB.

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is 240 uur (80 contacturen en 160 uur zelfstudie)
 • De doorlooptijd is een half jaar
 • Het aantal uren is verdeeld over een aantal bijeenkomsten, intervisiebijeen-komsten, een start- en een eindgesprek
   

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een handboek, een cursusmap en een digitale leeromgeving.

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats. Als summatieve vorm van toetsing wordt de cursus getoetst aan de hand van een dossier van bewijsstukken:

 • bewijsstukken t.b.v. onderwijskundig ontwerp
 • lesbezoek en -beoordeling
 • bewijsstukken t.b.v. BKE-dossier
 • persoonlijk ontwikkelplan

Voorafgaand aan de beoordeling van de bewijsstukken wordt een kennistoets afgenomen. Deze is voorwaardelijk voor het aanleveren van de bewijsstukken. De cursus wordt afgesloten met een eindgesprek met de cursist. Bij de beoordeling worden minimaal 3 beoordelaars ingezet.

Certificering

De deelnemers ontvangen op basis van deelname aan de scholing een bewijs van deelname. Tevens ontvangen de deelnemers een schriftelijke waardering van de bewijsstukken. Daarnaast ontvangen de deelnemers een certificering op basis van het vergeven bewijs van deelname. De toegekende certificering wordt digitaal geregistreerd en deze registraties zijn de bron voor de managementinformatie die wordt verstrekt aan management van academies om te sturen op professionalisering van het docentschap.

Voorwaarde om een bewijs van deelname te ontvangen is een voldoende afronding van 4 bewijsstukken, inclusief het positief afronden van de kennistoets.

De certificering blijft geldig, maar men wordt geacht om na vijf jaar te kijken naar een vervolg op de BDB om te zorgen voor doorlopende professionalisering van het docentschap. Actuele managementinformatie wordt op aanvraag verstrekt aan alle academies. Hierin wordt aangegeven welke docenten bezig zijn met het behalen van certificering, welke docenten gecertificeerd zijn en per welke datum. 

De certificering wordt toegekend vanuit HRM; vanuit de Saxion Academy. De dienst HRM is bevoegd om de certificering af te geven, op basis van afspraken gemaakt in de beleidsgroep HRM. De kwaliteit van de opgeleverde bewijsstukken en de kwaliteit van de beoordeling wordt daarbij steekproefsgewijs beoordeeld door de certificeringscommissie binnen Saxion. 

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
In principe volgt de nieuwe docent, die niet in aanmerking komt voor vrijstelling, het BKE-traject zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor het verkrijgen van een vaste aanstelling.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
In principe volgt de zittende docent, die niet in aanmerking komt voor vrijstelling, op zo kort mogelijke termijn het BKE-traject.

Toetsdeskundigheid

De hogeschool hanteert geen bepaalde criteria om de toetsdeskundigheid van nieuwe of zittende docenten vast te stellen. 

Een BKE-certificaat dat behaald is bij een andere hogeschool wordt erkend. 

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt geen intake gehouden. 

Maatwerk

Het is niet mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. Het traject is ontworpen rondom de landelijke eisen, aangevuld met de kwaliteitseisen gesteld aan toetsing, in het Saxion Toetsbeleidskader. Deze gelden voor startend en zittend personeel. 

Anderstaligheid

Het traject kan in het Engels worden gevolgd. 

Organisatie

 • De beleidsgroep HRM is eigenaar van het certificeringsbeleid en van de thema’s.
 • De Saxion Academy is verantwoordelijk voor de organisatie; het traject wordt centraal georganiseerd. Daarnaast wordt het traject eveneens als groepswerk aangeboden per academie.
 • De academie pedagogiek en onderwijs is inhoudseigenaar van de thema’s BDB en BKE en is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 • Het traject wordt intern aangeboden. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente, met Avans en Hogeschool Zuyd als partners.

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject is afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013).

Programma

 • Het programma bestaat uit een cursus, bestaande uit drie bijeenkomsten. 
 • De BKE sluit aan bij de principes van competentiegericht leren. Binnen competentiegericht leren staat het vermogen tot handelen in de praktijk centraal. De bewijsstukken zijn daarom zo vormgegeven dat er een sterke relatie bestaat tot de taakomgeving van de docent. 
 • Het cursusprogramma bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst staat intervisie (tussen betrokken collega’s) en supervisie (met de trainer) centraal.
 • De volgende thema’s komen achtereenvolgens aan de orde: valide en transparant ontwerpen, betrouwbaar beoordelen en toetsanalyse. 

Duur en omvang

 • De studiebelasting is 3 dagdelen van 4 contacturen (12 contacturen en 24 uur zelfstudie/uitwerking van de opdrachten)
 • De doorlooptijd is 1 kwartaal

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een handboek en een digitale leeromgeving. 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op leeruitkomsten/indicatoren plaats. Er worden geen formatieve vorm(en) van toetsing gebruikt. Als summatieve vorm(en) van toetsing wordt gebruik gemaakt van een toets. De toets bestaat uit drie bewijsstukken:

 • beschrijving van de toets en de toets zelf
 • onderbouwing van de validiteit
 • onderbouwing van de betrouwbaarheid

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Het portfolio bestaat uit drie bewijsstukken.

Certificering

De deelnemers ontvangen op basis van deelname aan de scholing een bewijs van deelname. Tevens ontvangen de deelnemers een schriftelijke waardering van de bewijsstukken. Daarnaast ontvangen de deelnemers een certificering op basis van het vergeven bewijs van deelname. De toegekende certificering wordt digitaal geregistreerd en deze registraties zijn de bron voor de managementinformatie die wordt verstrekt aan management van academies om te sturen op professionalisering van het docentschap.

Voorwaarde om een bewijs van deelname te ontvangen is een voldoende afronding van 4 bewijsstukken, inclusief het positief afronden van de kennistoets.

De certificering blijft geldig, maar men wordt geacht om na vijf jaar te kijken naar een vervolg op de BDB om te zorgen voor doorlopende professionalisering van het docentschap. Actuele managementinformatie wordt op aanvraag verstrekt aan alle academies. Hierin wordt aangegeven welke docenten bezig zijn met het behalen van certificering, welke docenten gecertificeerd zijn en per welke datum.

De certificering wordt toegekend vanuit HRM; vanuit de Saxion Academy. De dienst HRM is bevoegd om de certificering af te geven, op basis van afspraken gemaakt in de beleidsgroep HRM. De kwaliteit van de opgeleverde bewijsstukken en de kwaliteit van de beoordeling wordt daarbij steekproefsgewijs beoordeeld door de certificeringscommissie binnen Saxion.

 

Meer informatie

Vanessa Okken
adviseur dienst HRM Saxion Academy
  v.s.okken@saxion.nl

Christian Mensink
projectleider BDB & BKE
  c.e.b.mensink@saxion.nl
 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt oktober 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: