« Terug

Praktijkvoorbeeld

Oplossingsgerichte aanpak van werkstress

Hogeschool Rotterdam organiseerde panelbijeenkomsten met docenten rondom het thema werkstress om achtergronden en oplossingen te inventariseren. De directies van de instituten zijn enthousiast en de deelnemers aan het onderzoek hebben zowel de aandacht als de aanpak zeer gewaardeerd.

Aanpak

Uit de Medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO) van de verschillende instituten, bleek dat veel medewerkers (voornamelijk docenten) last hadden van werkstress. Op verzoek van een aantal directies zijn door de dienst P&O, per opleidingsinstituut, panelbijeenkomsten georganiseerd met docenten. In de bijeenkomsten werd gestart met het kort uitwisselen van wat vooral de veroorzaker van werkstress was. Hierna werd oplossingsgericht gezocht naar mogelijkheden om de werkstress te verminderen.

Tineke de Haan, manager team gezondheidsmanagement

“Op basis van de resultaten van de paneldiscussies is er een rapportage opgesteld en is er advies gegeven. De directies van de instituten zijn enthousiast en de deelnemers aan het onderzoek hebben zowel de aandacht als de aanpak zeer gewaardeerd.”

De resultaten hiervan werden in een overzichtelijke rapportage aangeboden aan de directies. Die bepaalden vervolgens, aan de hand van een prioritering, welke verbetervoorstellen werden uitgewerkt. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de verbeteracties werd voor de uitwerking ervan een werkgroep gevormd, die rapporteerde aan de directie. 

Tips

  • Zorg dat de opdrachtgever (management) zich als zodanig opstelt richting de eigen medewerkers. De directie/ opdrachtgever moet zich eigenaar van het probleem voelen;
  • Zorg voor een goed logistiek proces. Zorg voor tijdige communicatie en zorg voor een aanspreekpunt bij de opdrachtgever. Bekijk bijvoorbeeld het rooster en beoordeel wanneer de panels georganiseerd kunnen worden;
  • Maak geen uitvoerige rapportages, maar houd het kort. Kies een stijl waardoor het snel inzichtelijk is wat de oorzaken en verbeteracties zijn;
  • Zorg dat verbeteracties worden opgenomen in de PDCA-jaarcyclus. Hierdoor raken ze niet uit het zicht; 
  • Hanteer een theoretisch model als uitgangspunt (bijv. het Web-model). Achtergronden en aanleiding e.d. zijn hiermee eenvoudig en uniform uit te leggen aan de aanwezigen.

Nodig

  • Werk met een procesbegeleider èn notulist tijdens de panelbijeenkomsten;
  • Houd de tijdsinvestering in de gaten; 
  • Zorg dat er een terugkoppeling komt naar de medewerkers/ deelnemers.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de good practice van Hogeschool Rotterdam, neem dan contact op met:
Tineke de Haan
Manager team gezondheid/dienst P&O
Hogeschool Rotterdam
e-mail: t.de.haan@hr.nl

Zie ook het thema werkdruk in het hbo op deze site


werkstress / werkdruk / MTO / docenten / panelbijeenkomst / maatregelen
 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: