« Terug

NHL Hogeschool

Op dit moment worden de BDB-trajecten van NHL en Stenden samengevoegd in verband met de fusie van beide hogescholen. Na de zomer van 2018 vind je de nieuwe informatie onder NHL Stenden Hogeschool.

 

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
- opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Met uitzondering van gastdocenten, uurloners én docenten met een dienstverband van <0,4 fte vallen alle onderwijsgevenden onder de afspraken die gemaakt zijn over de startbekwaamheid van de docent.
Docenten met een lerarenopleiding doen een zelfassessment en nemen in ieder geval deel aan de ‘Quick start’ (introductie onderwijs NHL), de modules ‘Toetsen & Beoordelen’ en ‘Digitale didactiek’ en afhankelijk van de vooropleiding (bachelor/master) aan ‘het professionaliseringsonderzoek’. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
M.i.v. 1 juli 2015 geldt dat alle docenten het zelfassessment en de feedback van een collega bespreken met hun leidinggevende in het functioneringsgesprek. Bij ontbrekende competenties worden de bijpassende modulen gevolgd (verplicht is ‘Toetsen & Beoordelen’ en ‘Digitale Didactiek’).
Dispensatie voor deelname BDB:

 • Docenten die minder dan twee jaar vóór aanvang van hun pensionering zijn
 • Gastdocenten op niet kwetsbare onderwijsonderdelen (te bepalen door het afdelingshoofd)
 • Docenten met een D4 aanstelling in verband met (kortdurende, bijvoorbeeld ≤ 6 maanden) ziektevervanging en projecten.

Didactische bekwaamheid

De didactische bekwaamheid van de ‘startbekwame’ docent is in de vorm van een competentieprofiel vastgelegd in het NHL beleidskader Docentprofessionalisering. 
Dit competentieprofiel (afgestemd met het landelijk vastgestelde protocol) is omgezet naar een online zelfassessment. Door leidinggevende worden docenten gevraagd deel te nemen aan het zelfassessment, een collega om feedback te vragen en de rapportage mee te nemen naar het functioneringsgesprek.

Of een BDB van een andere hogeschool vrijstelling geeft, moet blijken aan de hand van een vergelijking en erkenning van elkaars competentieprofielen en assessment. De basis is de afspraak die hogescholen hebben gemaakt en vastgelegd in het landelijke protocol BDB.

Intake

Voorafgaand aan de start van de leergang vindt er een intakegesprek plaats met een Trajectbegeleider. Dit gesprek heeft als doel de individuele beginsituatie in kaart te brengen. Voorafgaand aan het intakegesprek legt de deelnemer een startdossier aan. Dit startdossier bestaat uit een CV, een beschrijving van de taken, waar de docent in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt, het resultaat van het zelfassessment en een beschrijving van wat nodig is om te ontwikkelen.

De trajectbegeleider geeft een advies mee, wat de docent bespreekt met de leidinggevende. 

Afspraken over de deelname aan de leergang BDB en de bijbehorende facilitering zijn door de leidinggevende vastgelegd in een studieovereenkomst. Voor vragen hierover kan men terecht bij de HRM-adviseurs van de afdeling/instituut.

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. BDB is naast een leergang (10 maanden) ook modulair van opzet.

Na zelfassessment, het advies van de trajectbegeleider BDB en een gesprek met de direct leidinggevende kan het traject worden aangepast.

Anderstaligheid

Het traject kan in het Engels worden gevolgd bij Stenden Hogeschool (toekomstige fusiepartner). 
 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De afdeling HRM is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het hele traject.
 • De afdelingen HRM en OOK (Onderwijs, Onderzoek & Kwaliteit) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het traject.
 • De NHL Professionaliseringsacademie (onderdeel van de afdeling HRM) is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject. Het traject wordt centraal georganiseerd. 
 • Het traject wordt door eigen (senior) docenten uitgevoerd.

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap), zoals vastgelegd in het landelijke Protocol BDB afgestemd aan de SBL competenties en aangevuld met de competentie ‘Digitale Didactiek’. Zie onderstaand profiel.

Pedagogisch, vakinhoudelijk en didactisch competent

 • De docent kan een relatie met de student en een productieve sfeer in de groep creëren. Dit uit zich in een veilig, stimulerend en samenwerkend leerklimaat. (Pedagogisch competent)
 • De docent zorgt voor een taakgerichte, overzichtelijke en effectieve leeromgeving. Hij ontwerpt zijn onderwijs, bereidt dit voor, voert onderwijsactiviteiten uit en evalueert dit op proces en product/resultaat. Daarbij toont hij een onderbouwde visie op leren, ontwikkelen & toetsen. (competenties: Ontwerpen, Uitvoeren, Toetsen & Beoordelen, Evalueren & Kwaliteitszorg, Digitale Didactiek)
 • De docent kan een student effectief begeleiden bij zijn ontwikkeling tot een competente, reflectieve professional, gericht op competentieontwikkeling, studieplanning en studievoortgang. Daarvoor heeft hij de beschikking over passende instrumenten en vaardigheden voor een professionele relatie tussen docent en student. Hij kan veilig, stimulerend en samenwerkend  communiceren. (competentie: Begeleiden)

Competent in reflectie en ontwikkeling (bewust docentschap)

 • De docent blijft up-to-date in zijn (beroeps)domein, reflecteert systematisch op zijn eigen professioneel gedrag en vraagt daarbij feedback van anderen.

Programma

 • Het programma bestaat uit een leergang voor startende docenten met een tijdelijk dienstverband, en losse modulen voor docenten met jarenlange onderwijservaring die willen ‘bijspijkeren’ ten behoeve van het certificaat BDB.
 • Er wordt geen specifiek onderwijsconcept gehanteerd. De docenten brengen de eigen leervragen en ervaring in.
 • De begeleiding wordt georganiseerd door middel van intervisie onder leiding van een Trajectbegeleider tevens expert van het thema ‘Bewust docentschap’.
 • Het programma bevat de volgende onderdelen: intakegesprek, bewust docentschap, professionaliseringsonderzoek/intervisie, pedagogisch handelen, ontwerpen, uitvoeren, begeleiden, toetsen en beoordelen, leren en werkomgeving, evalueren en kwaliteitszorg, toevoegen Digitale didactiek en het eindassessment.
 • De volgende werkvormen worden gehanteerd: themabijeenkomsten met trajectbegeleider en/of thema-eigenaar, intake en eindassessment, professionaliseringsonderzoek, intervisie, coaching/begeleiding en praktijkbezoeken. 

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is 360 uur (50% contacturen en 50% zelfstudie).
 • De doorlooptijd is 10 maanden.
 • Het aantal uren is verdeeld over 12 themabijeenkomsten van 8 uur, afgewisseld met professionaliseringsonderzoek/intervisie, inclusief intake en eindassessment.

Cursusmateriaal

De docenten die de themabijeenkomsten verzorgen, gebruiken als voorbeeld materiaal van de deelnemers. Het lesonderdeel van de deelnemer is materiaal voor de training. 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing en beoordeling van de leerdoelen/bekwaamheid plaats, zoals vastgelegd in het competentieprofiel van de ‘Startbekwame docent’ (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). Er worden geen formatieve en summatieve vormen van toetsing gebruikt. Er wordt een eindassessment afgenomen.

Het assessment bestaat uit een Criterium Gericht Interview (CGI) aan de hand van BDB-dossier, inclusief afgeronde case study met verslag, afgerond praktijkonderzoek en afgerond bezoek onderwijsactiviteit andere deelnemer BDB met beeldopname, feedback en reflectie.

Het assessment wordt door twee assessoren afgenomen. Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Dit portfolio bestaat uit het BDB-dossier.

In een checklist ‘volledigheid BDB-dossier’ is per competentie vastgelegd wat er minimaal opgenomen moet zijn in het portfolio: video-opname, beschrijving authentieke kritische beroepssituatie, feedback van studenten en collega’s op competenties/indicatoren, didactische analyse van een onderdeel van het curriculum a.d.h.v. beroeps- en opleidingscompetenties, ontwerp van een onderwijsactiviteit met reflectie op het proces van totstandkoming, opdracht, evaluatie van een ontwerp, verslag praktijkbezoeken, een zelf gebruikt beoordelingsinstrument, 2 voorbeelden van evaluaties en de reflectie hierop, reflectie op kwaliteitsplan van de opleiding, een uitgebreid CV, een beschrijving van de huidige werkzaamheden als docent, een sterkte–zwakte analyse gerelateerd aan de BDB-competenties, eigen leervragen en reflectie, persoonlijke visie op onderwijs, 360֯ feedback door anderen, case study, leervragen, beschrijving van hoe ontwikkelingen op het vakgebied worden bijgehouden.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat BDB nadat zij het assessment hebben afgerond op basis van het BDB-dossier.
Het certificaat heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Na BDB wordt de nadruk gelegd op seniorkwalificaties (gekoppeld aan onderwijsontwikkelingen).
De HRM Professionaliseringsacademie is bevoegd het certificaat af te geven na akkoord van het assessment.

 

Meer informatie

Caroline Cosijn
HRM beleidsadviseur
  c.m.j.cosijn@nhl.nl
 

terug naar de lijst met hogescholen

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: