« Terug

HZ University of Applied Sciences

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Iedere nieuwe docent volgt het BDB-traject. Dit gebeurt in principe in het eerste jaar. Het is verplicht het traject binnen drie jaar te volgen. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Voor de komende planperiode van het instellingsplan is het traject verplicht gesteld voor zittende docenten, met uitzondering van docenten die al een pedagogisch didactische aantekening bezitten. 

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen, waarbij zowel het eigen BDB-traject als externe trajecten (1e en 2e graads) meetellen. 

BKE certificaten die zijn afgegeven door een andere hogeschool worden door de HZ erkend.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden. Het doel van de intake is om het  traject af te stemmen en om de verwachtingen helder te krijgen. De intake vindt plaats in de vorm van een gesprek. De intake wordt afgenomen door degene die de cursus verzorgt.

Maatwerk

Bij het uitvoeren van de opdrachten is er voldoende ruimte voor maatwerk voor individuele deelnemers. Het traject is wel collectief en is gericht op het onderwijsconcept van de HZ. 

Anderstaligheid

Het traject kan zowel in Nederlands als in het Engels worden gevolgd. Ook is er de mogelijkheid de opdrachten in het Engels uit te werken.

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De afdeling P&OO/Dienst Onderwijs, Onderzoek & Kwaliteit is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het hele traject
 • De dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject
 • De afdeling P&OO is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject
 • Het traject wordt centraal georganiseerd
 • Het traject wordt uitgevoerd door de dienst Onderwijs, Onderzoek & Kwaliteit

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). 

Programma

 • Het programma is een directe vertaling van de 5 BDB-competenties. Met behulp van diverse (portfolio)opdrachten tonen cursisten hun bekwaamheid aan. De competentie 'toetsen' is zo uitgewerkt dat cursisten hiermee hun BKE-certificering kunnen behalen.
 • Het programma is een combinatie van (korte) instructies, activerende werkvormen en intervisie.
 • Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt volgens het principe ‘teach what you preach’. Dit betekent dat men actief aan de slag gaat met de gelezen literatuur en de eigen ervaringen van de deelnemers. In iedere bijeenkomst is ruimte voor literatuurverwerking in de vorm van opdrachten, oefenen en reflectie en casuïstiekbespreking in de vorm van intervisie. 
 • Het programma wordt afgerond met een individueel eindgesprek. Tijdens het eindgesprek wordt, aan de hand van de opdrachten en reflecties in het portfolio van de cursist, de bekwaamheid van de cursist op de 5 competenties besproken.

Duur en omvang

De studiebelasting is 9 cursusdagen. Daarnaast moeten cursisten opdrachten uitvoeren, wat de totale studiebelasting op ongeveer 250 uur brengt. De doorlooptijd is 1 cursusjaar. 

Cursusmateriaal

Bij aanvang van de cursus krijgen alle cursisten toegang tot de digitale leeromgeving van de HZ (learn.hz.nl). Naast het cursusmateriaal vinden cursisten hier de opdrachten (opbouw digitaal portfolio) en hebben ze de mogelijkheid tot intervisie (forum).

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Voor de BDB vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats door het inleveren van een BDB-portfolio. Zodra het portfolio in zijn geheel als voldoende is beoordeeld, vindt het eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of de cursist de vereiste competenties bezit.

Certificering

Deelnemers ontvangen twee certificaten, een BDB-certificaat en een BKE-certificaat. Voorwaarde om beide certificaten te ontvangen is een voldoende beoordeling van zowel het portfolio als het eindgesprek. 

De certificering heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Bijscholing na een aantal jaren is wel gewenst. Beide certificaten worden afgegeven door de hogeschool.  

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Iedere examinator volgt het BKE-traject. Voor nieuwe docenten geldt dat het BKE-traject is opgenomen in het BDB-traject dat men bij instroom gaat volgen.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Iedere examinator volgt het BKE-traject. Bij een zittende docent wordt in overleg met de leidinggevende afgesproken wanneer dit gebeurt, maar de ambitie is dat per 2019 alle examinatoren BKE-gecertificeerd zijn.

Toetsdeskundigheid

De hogeschool hanteert geen bepaalde criteria om voorafgaand aan het BKE-traject de toetsdeskundigheid vast te stellen. Als iemand geen examinator is, is het niet nodig om een BKE-traject te volgen. BKE certificaten die zijn afgegeven door een andere hogeschool worden door de HZ erkend.

Intake

Er vindt geen intake plaats. Voorafgaand aan de bijeenkomsten vindt een informatiebijeenkomst plaats. 

Maatwerk

Het BKE-traject is direct gekoppeld aan de onderwijscyclus binnen de eigen opleiding/ academie en daardoor optimaal afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

Anderstaligheid

Het traject kan zowel in Nederlands als in het Engels worden gevolgd. Ook is er de mogelijkheid de opdrachten in het Engels uit te werken.

Organisatie

 • De dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het BKE-traject en de inhoud daarvan
 • De dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit en de dienst P&OO zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het traject
 • Het traject wordt centraal georganiseerd en decentraal uitgevoerd
 • Het traject wordt uitgevoerd door de dienst Onderwijs, Onderzoek & Kwaliteit

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject is afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013). De hogeschool vertaalt de leeruitkomsten en indicatoren naar de eigen context, zodat deze passen bij het vigerende beleid en jargon van de hogeschool. 

Programma

 • Het programma is vormgegeven volgens een leerlijn (vastgelegd in het Plan van Aanpak) waaraan scholingsbijeenkomsten zijn gekoppeld. De onderwijsondersteuner organiseert en verzorgt de scholingsbijeenkomsten voor de examinatoren van de eigen academie. 
 • Het programma is een combinatie van (korte) instructies, activerende werkvormen en intervisie.
 • Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt volgens het principe ‘teach what you preach’. Dit betekent dat men actief aan de slag gaat met de gelezen literatuur en de eigen ervaringen van de deelnemers. In iedere bijeenkomst is ruimte voor literatuurverwerking in de vorm van opdrachten, oefenen en reflectie en casuïstiekbespreking in de vorm van intervisie. 
 • Het programma wordt afgerond met een criteriumgericht interview. Tijdens dit interview wordt, aan de hand van de opdrachten en reflecties in het portfolio van de cursist, de toetsbekwaamheid van de cursist besproken.

Duur en omvang

De studiebelasting is verdeeld over het bijwonen van de scholingsbijeenkomsten, het maken van de opdrachten (portfolio-opbouw) en het criteriumgerichte interview. Cursisten krijgen hiervoor in totaal 32 uur gefaciliteerd.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt op de digitale leeromgeving geplaatst (learn.hz.nl). De portfolio-opdrachten volgen grotendeels de opdrachten zoals opgenomen in het boek ‘Basiskwalificatie examinering in het hoger beroepsonderwijs’ van Lia Bijkerk.

Toetsing en beoordeling

Voor de BKE vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats. De bewijslast wordt geleverd door de examinatoren via een BKE-portfolio met daarin diverse opdrachten. De beoordeling vindt plaats door een externe partij.

Certificering

Om zicht te houden op het aantal certificeringen en teneinde een goede administratie van het aantal certificeringen bij te kunnen houden is gekozen voor een centrale vaststellingscommissie. 

De taken en bevoegdheden van de vaststellingscommissie zijn (enigszins) te vergelijken met de examencommissie: de commissie stelt officieel de cijfers van de portfolio’s vast en is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke certificering van de BKE-kandidaten en de administratie daarvan. Daarnaast controleert de commissie op procedurele zaken als de bevoegdheid van de beoordelaar (i.c. SKE-gecertificeerd) en de volledigheid van het dossier (dit is geen inhoudelijke check).

De commissie functioneert op instellingsniveau en bestaat uit ten minste één SKE’er, een vertegenwoordiger van de HZ Academy en een vertegenwoordiger van de examencommissie. De commissie komt ten minste twee keer per jaar bijeen om de beoordelingen formeel vast te stellen. 

Wanneer aan alle eisen is voldaan, stelt de commissie de beoordeling formeel vast en wordt het BKE-certificaat aan de betreffende deelnemer toegekend.

 

Meer informatie

Susanne Roose
onderwijsbeleidsadviseur
  sroose@hz.nl
 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt oktober 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: