« Terug

Hotelschool The Hague

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Een nieuwe docent volgt het BDB traject als hij/zij nog geen didactische kwalificatie elders heeft behaald. In dat geval gebeurt dat meestal na maximaal 1 jaar. Het BDB-traject wordt één keer per jaar aangeboden. 

Freelance docenten volgen het traject op vrijwillige basis. De hogeschool betaalt de kosten, zij investeren zelf tijd. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Zittende docenten hebben het traject gevolgd toen zij net in dienst waren.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen: er wordt gekeken of men een BDB/BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) van een andere hogeschool of universiteit heeft gevolgd en of men een lerarenopleiding heeft gedaan.

In overeenstemming met het landelijke protocol BDB vindt erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool.

Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB-traject te volgen.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden. Het doel van de intake is om de  voorkennis, de werksituatie en de leerwensen in kaart te brengen. De intake vindt plaats in de vorm van een gesprek en wordt afgenomen door de trainer. De leidinggevende heeft geen rol bij de intake.

Maatwerk

Het is in principe niet mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen.  Voor ieder gelden dezelfde standaarden. Wel kunnen deelnemers in de opdrachten focussen op hun eigen werksituatie.

Anderstaligheid

De training wordt in het Engels gegeven.

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De Dean (Onderwijsdirecteur) is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het hele traject
 • De Onderwijsadviseur is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject
 • De afdeling HR is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject
 • Het traject wordt centraal georganiseerd
 • Het traject wordt incompany uitgevoerd door De LEARN! Academy van de Vrije Universiteit in Amsterdam

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). 

Programma

 • Het traject bestaat uit een cursus van ca. 10 dagen en opdrachten
 • Er wordt gewerkt vanuit het onderwijsconcept van competentiegericht leren waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen ervaring
 • De begeleiding in het programma is georganiseerd door middel van instructie, coaching en feedback van de trainer en feedback van andere deelnemers
 • Het programma bevat de volgende onderdelen, in onderstaande volgorde: 
  • Intakegesprek - 0,5 uur pp
  • Kennismaking en introductie - 1 dag
  • Leerstijlen en lesontwerp - 1 dag
  • Ontwerpen van een krachtige leeromgeving - 1 dag
  • Microlessen - 1 dag
  • Activerend leren - 1 dag
  • Coach gesprek - 1 uur pp
  • Begeleiden van groepen en individuen - 1 dag
  • Toetsing - 1 dag
  • Workshops - 1 dag
  • Portfolio assessment - 1 uur
  • Afsluiting - 0,5 dag
 • De volgende werkvormen worden gehanteerd: groepsles, individuele coaching en micro-lessen

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is 120 uur (80 uur contacttijd en 40 uur portfolio), en zelfstudie in eigen tijd
 • De doorlooptijd is van 1 september tot 1 maart (6 maanden)

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een boek, opdrachten, artikelen en eigen lesmaterialen.
 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats. Als formatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van feedback tijdens de trainingssessies. Als summatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van een portfolio (4 opdrachten) en een interview. 

Er wordt een eind-assessment afgenomen in de vorm van een interview. Het assessment wordt afgenomen door 2 assessoren, één van de VU en één van de Hotelschool The Hague.

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Het is niet bekend welke onderdelen van de BDB van het portfolio worden gebruikt bij de toetsing. Voor de BKE wordt gebruik gemaakt van het toetsdossier. Dit is één van de vier opdrachten.

Certificering

Deelnemers ontvangen een diploma BDB en een certificaat BKE. Voorwaarden om een diploma of een certificaat te ontvangen is dat het portfolio en het assessment met een voldoende zijn afgerond.

Het diploma en het certificaat hebben geen bepaalde geldigheidsduur en worden  afgegeven door de VU.

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Of een nieuwe docent het BKE-traject volgt is afhankelijk van de voorkennis. Indien men vóór 2015 de BDB/BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) behaald heeft, dan volgt men het BKE-traject.

Indien de docent gaat deelnemen aan het BDB-traject, vanaf september 2015, dan is BKE inbegrepen.

Beleid ten aanzien van zittende docenten

Iedere zittende docent heeft in 2015/16 of 2016/17 het BKE-traject gevolgd. Vanaf september 2015 heeft elk blok een groep van 10-12 docenten het traject doorlopen.

Voor praktijkinstructeurs is het de bedoeling om naast de BKE een assessorentraining aan te bieden (per academisch jaar 2017/18). Zij kunnen dan kiezen voor het BKE-traject of een assessorentraining die specifiek is gefocust op het beoordelen van performance assessments.

Toetsdeskundigheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de toetsdeskundigheid van nieuwe of zittende docenten vast te stellen. Dit gebeurt op basis van screening van het CV. Een BKE-certificaat dat behaald is bij een andere hogeschool wordt erkend. 

Voor praktijkinstructeurs zal BKE of een assessorentraining verlangd worden (zie hierboven).

Intake

Voorafgaand aan het traject worden deelnemers via een videoclip geïnformeerd over doel en opzet van het traject. Met vragen kunnen zij terecht bij de coördinator.

Maatwerk

Het traject bestaat uit een cursus van 4 sessies van 2,5 uur (in een groep van 10-12 docenten) en het maken van een portfolio. Alle deelnemers volgen de gehele cursus. Het uitwisselen van kennis en ervaringen en het gezamenlijk bespreken van toetsbeleid wordt waardevol gevonden. Maatwerk wordt bereikt doordat eenieder, van een cursus waarin men zelf lesgeeft, zelf een toets kiest om aan te werken, en doordat elke deelnemer een SKE-buddy krijgt toegewezen binnen de organisatie. De deelnemer kan deze buddy raadplegen en om individuele feedback vragen.

Anderstaligheid

De cursus wordt in het Engels gegeven.

Organisatie

 • De Dean (onderwijsdirecteur) is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het BKE-traject
 • De onderwijsadviseur is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject
 • De onderwijsadviseur is, samen met de afdeling HR,  verantwoordelijk voor de organisatie van het traject
 • Het traject wordt centraal georganiseerd
 • Het traject wordt door een interne partij uitgevoerd

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject is afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013).  

Programma

 • Het programma bestaat uit een cursus van 4 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • Er wordt gewerkt vanuit het onderwijsconcept van competentiegericht leren
 • De begeleiding in het programma is georganiseerd door middel van instructie, coaching en feedback van de trainer, buddy-rol van de SKE’er (SeniorKwalificatie Examinering) en feedback van andere deelnemers
 • De volgende onderdelen komen achtereenvolgens aan de orde:
  • Workshop 1: introduction, literature, prior knowledge, test cycle, assessment policy, assessment programme, set-up portfolio 
  • Workshop 2: learning goals, different assessment types, test matrix, quality criteria, group/indiv. grading, test checklist
  • Workshop 3: test review, grading, marking guidelines and rubrics
  • Workshop 4: norms and procedures, test analysis and improvement
 • De volgende werkvormen worden gehanteerd: workshops, zelfstudie en feedback sessies

Duur en omvang

 • De studiebelasting is 40 uur (10 contacturen en 30 uur voor zelfstudie en portfolio)
 • De doorlooptijd is 10 weken (1 blok) voor de cursus plus vijf weken voor afronding en evaluatie van het portfolio en het interview. 

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit literatuur en eigen materiaal (reader).

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op leeruitkomsten/indicatoren plaats. Als formatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van feedback tijdens de sessies en van een SKE-buddy (Senior Kwalificatie Examinering) die individuele feedback geeft op het concept portfolio. Als summatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van een portfolio en een interview. 

Er wordt een eind-assessment afgenomen in de vorm van een portfolio en interview. Dit wordt afgenomen door een toetsexpert van de toetscommissie en een SKE’er (Senior Kwalificatie Examinering) of externe beoordelaar.

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Het portfolio wordt beoordeeld en moet voldoende zijn. 

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat. Voorwaarde om een certificaat te ontvangen is dat men het portfolio en het interview met een voldoende heeft afgerond.

De certificering heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Het certificaat wordt afgegeven door de afdeling HR/het onderwijsmanagement en getekend door de voorzitter van de examencommissie. De hogeschool is bevoegd om het certificaat af te geven. 
 

Meer informatie

Loes Vink
education specialist
  loes.vink@hotelschool.nl

 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt februari 2017

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: