« Terug

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten

Iedere nieuwe docent in dienst volgt het BDB-traject, tenzij hij/zij al over een BDB beschikt. Een deel van het BDB-traject maakt deel uit van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na indiensttreding, in principe voor ingang van een vast contract.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Iedere zittende docent zonder BDB volgt het BDB-traject. In overleg tussen de personeelsadviseur en de leidinggevende wordt vastgesteld wanneer de zittende docent de training het beste kan volgen, waarna opgave volgt.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen. Voorafgaande aan de aanmelding voor het BDB-traject wordt op basis van het cv van de desbetreffende docent gekeken wat de vooropleidingen zijn, en welke van de vooropleidingen een indicatie zijn voor de mate van didactische bekwaamheid.

In overeenstemming met het landelijke protocol BDB vindt in principe erkenning plaats van een elders behaald BDB-certificaat. De inhoud van de training elders wordt ter vergelijking voorgelegd aan de didactische trainers. 

Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB-traject te volgen.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt indien gewenst een intake gehouden.

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. Dit gebeurt als iemand al bijzonder veel didactische ervaring en bekwaamheid heeft of wanneer er bijvoorbeeld al een BKE-kwalificatie is.  

Anderstaligheid

Het traject kan op dit moment niet in een andere taal worden gevolgd.  

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • Het HKU Expertisecentrum Educatie is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het hele traject
 • De trainers BDB in samenwerking met het HKU Expertisecentrum Educatie zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het traject
 • Het HKU Expertisecentrum Educatie is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject
 • Het traject wordt zowel intern als extern uitgevoerd (maatwerk op aanvraag). 

De trainers worden op onderdelen ondersteund door externe trainers.

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap).

Programma

 • Het traject bestaat uit een A en B deel. Het A-deel is meer gericht op ‘jou als docent’ en ‘je eigen onderwijs’ (ontwerpen, uitvoeren, begeleiden en toetsen) en het B-deel heeft meer aandacht voor het hierbinnen kunnen schakelen vanuit inzicht op verschillende doceerstijlen, visies, contexten en regelgeving.

 • Er wordt gewerkt vanuit eigen ervaringen van deelnemers.

 • De volgende thema’s komen aan de orde: interpersoonlijk leraarsgedrag, leer- en doceerstijlen, motivatietheorieën, pedagogisch didactische modellen en werkvormen, activerende didactiek, reflectie en feedback, groepsdynamica en toetsen en beoordelen (BKE). 

 • Als werkvorm wordt voornamelijk activerende didactiek gebruikt en is de insteek vraaggestuurd, met aandacht  voor een aantal specifieke onderwerpen, zoals feedbackgericht werken, groepsdynamica en toetsen in (kunst)onderwijs.

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting voor de cursus HKU BDB is 280 uur.

De  trajecten beslaan samen 20 dagdelen, met naast contacttijd ook lesbezoek, intervisie en zelfstudie aan de hand van een  leervraag. 

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:

 • Gert Biesta, Door kunst onderwezen willen worden. ArtEZ Press, juli 2017
 • Nirav Christophe, Tienduizend idioten, Poëtica, schrijfproces en pedagogie van het hybride theaterschrijven vanuit Bakhtins 'Meerstemmigheid, 2019
 • Dominique Sluijsmans, Toetsrevolutie, naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs, Studystore 2018
 • Artikelen die tijdens de cursus aanbevolen worden en op Projectcampus staan(of – met elkaar - worden gezet)

In de digitale leeromgeving zijn artikelen en eerder door de HKU ontwikkelde boeken opgenomen die gebruikt worden. 
Bij de cursusdagen horen voorbereidings- en verwerkingsopdrachten.In een digitale leeromgeving worden tussen deelnemers en trainers voor het (kunst)onderwijs interessante artikelen van binnen en buiten HKU uitgewisseld en kunnen deelnemers met elkaar in de geeltjesrubrieken ‘Idee’ en ‘Help’ elkaar ondersteunen bij casuïstiek. 
Bij de cursusdagen horen voorbereidings- en verwerkingsopdrachten en gedurende de cursus werken de deelnemers aan een eigen leervraag.

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

De bekwaamheid/leerdoelen worden getoetst.

Als formatieve vormen van toetsing wordt gebruik gemaakt van een portfolio, peer- en self-assessment, directe en indirecte feedback en een retrospectief. 

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Er wordt een eind-assessment afgenomen, waarbij het portfolio beoordeeld wordt. Alle opdrachten, waaronder experimenten en eigen leervraagontwerp, behorend bij het BDB-traject dienen opgenomen te zijn in het portfolio.

Het assessment wordt afgenomen door trainers van het BDB-traject.

Certificering

Deelnemers ontvangen een diploma. Voorwaarde om een diploma te ontvangen is dat men alle bijeenkomsten gevolgd heeft. Eén gemiste bijeenkomst kan door een vervangende opdracht worden gecompenseerd. Alle opdrachten moeten met een voldoende zijn afgerond. 
De certificering heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Het diploma wordt afgegeven door het College van Bestuur op verzoek van het Expertisecentrum Educatie. 

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

De training Basiskwalificatie Examinator maakt onderdeel uit van de cursus Didactische Bekwaamheid binnen HKU. Naast dat HKU als beleid heeft dat alle docenten in vaste dienst moeten beschikken over een didactische bevoegdheid, stelt zij dat alle examinatoren ten minste moeten beschikken over een BKE. 

De training BKE is sinds 2016 onderdeel van het BDB-traject en wordt vanaf 2017 ook alleen in combinatie aangeboden. De BKE-training is opgesteld conform het programma van eisen en de leeruitkomsten van de module BKE, zoals geformuleerd door de expertgroep van de Vereniging Hogescholen. Een docent die reeds zijn BKE heeft afgerond, hoeft dit onderdeel niet meer te volgen indien hij/zij de cursus Didactische Bekwaamheid volgt.

Meer informatie

Marlies Dorigo en Corrie Nagtegaal
Centrum voor Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie​
  marlies.dorigo@hku.nl  en corrie.nagtegaal@hku.nl

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt oktober 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: