« Terug

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Het BDB traject is voor iedere (nieuwe) docent beschikbaar. Afstemming over het volgen vindt plaats met de leidinggevende. Binnen welke termijn de nieuwe docent het traject volgt  is verschillend; dit wordt in overleg met de leidinggevende en de docent afgestemd. Of de docent het traject gaat volgen is ook afhankelijk van de grootte van de aanstelling.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Voor het krijgen van een vaste aanstelling moet een docent didactisch bekwaam zijn. Afstemming over het volgen van het BDB traject vindt plaats met de leidinggevende. Of en wanneer een zittende docent het traject volgt is verschillend; dit wordt in overleg met de leidinggevende en de docent afgestemd. 

Didactische bekwaamheid

Om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen, kijkt de aanbieder samen met de docent welke kennis en vaardigheden hij/zij al heeft of elders heeft opgedaan. Hierbij wordt gekeken naar onder andere het gewenste competentieprofiel.
Voor zover bekend vindt er geen erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool.
Wanneer een docent een hele kleine aanstelling heeft, is het niet noodzakelijk een BDB-traject te volgen. In dat geval kan de docent een quickstart volgen.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden indien dit nodig geacht wordt.   Wanneer een docent al veel kennis heeft, vindt er soms een intake plaats om aan te sluiten bij het niveau. De intake wordt meestal afgenomen door de trainer. Indien nodig vindt afstemming plaats met de leidinggevende.

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen; er is ruimte om aan te sluiten bij het individu. Momenteel wordt er naar herziening van het traject gekeken.

Anderstaligheid

Het traject kan niet in een andere taal worden gevolgd. 

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

  • Het CvB, het onderwijs en de opleidingen zijn opdrachtgevers voor het hele traject. 
  • Het CvB is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject. Afstemming vindt plaats tussen de HAN Academy en het onderwijs/opleidingen. 
  • De HAN Academy is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject. Het traject wordt centraal georganiseerd vanuit de HAN Academy.
  • Het traject wordt uitgevoerd door een interne en externe partij.

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). Het traject wordt momenteel doorontwikkeld en er wordt ook gekeken naar het protocol.

Programma

  • Het programma bestaat uit een combinatie van een aantal activiteiten. Er wordt gewerkt met een mix van activerende werkvormen, kennisoverdracht, zelfstudie, lesbezoeken etc. 
  • Er wordt gewerkt met een mix van leervormen en onderwijsconcepten
  • De begeleiding in het programma is op verschillende manieren georganiseerd

Duur en omvang

  • De totale studiebelasting is 300 uur
  • De doorlooptijd is circa 9 maanden

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een mix van literatuur, opdrachten etc. 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats. Als summatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van een portfolio, een proeve van bekwaamheid. Dit is een eind-assessment. Dit wordt afgenomen door beoordelaars.

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject.

Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. Het certificaat wordt afgegeven door de leverende partij in samenwerking met de HAN Academy. 

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Het BKE traject is in ontwikkeling. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Het BKE traject is in ontwikkeling.

Toetsdeskundigheid

Om de toetsdeskundigheid van nieuwe of zittende docenten vast te stellen gaat de hogeschool  een quickscan ontwikkelen.

Intake

Er wordt een quickscan ontwikkeld voor de intake voorafgaand aan het BKE-traject. Deze zal waarschijnlijk digitaal worden afgenomen. 
Doel van de intake is om inzicht te geven in waar men staat wat betreft toetsdeskundigheid en om het juiste scholingsadvies te kunnen geven.

Maatwerk

De modules zijn los af te nemen.

Anderstaligheid

Het is nog onbekend of het traject in een andere taal kan worden gevolgd.

Organisatie

De aanbesteding voor het BKE-traject is afgerond, het Cito is de externe partij geworden.

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject wordt afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013). 

Programma

Het programma is in ontwikkeling.

Duur en omvang

Dit is in ontwikkeling en zal waarschijnlijk bestaan uit scholingsbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen, literatuur, groepsopdrachten etc. 

Cursusmateriaal

Dit is in ontwikkeling en zal waarschijnlijk bestaan uit scholingsbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen, literatuur, groepsopdrachten etc. 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op leeruitkomsten/indicatoren plaats. Als summatieve vormen van toetsing wordt gebruik gemaakt van portfolio en CGI (Criterium Gericht Interview). Er wordt een eind-assessment afgenomen. 

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat. Voorwaarde om een certificaat te ontvangen is de afronding van het portfolio en het CGI (Criterium Gericht Interview).  

Het is nog onbekend of de certificering een bepaalde geldigheidsduur heeft. 
 

Meer informatie

Lionne van der Zande
contentmanager HAN Academy (onderwijskundig beleidsmedewerker)
  lionne.vanderzande@han.nl
 

terug naar de lijst met hogescholen

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: