« Terug

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Het BDB traject is voor iedere (nieuwe) docent binnen de HAN te volgen. Afstemming over wanneer nieuwe docenten deelnemen aan het BDB-traject vindt plaats in overleg tussen de docent en de leidinggevende. Binnen welke termijn de nieuwe docent het traject volgt is verschillend, maar om in aanmerking te komen voor een vaste aanstelling is het van belang dat de docent zijn BDB-certificaat behaald heeft. Bij docenten met een aanstelling van minder dan 0,4 fte is het van belang dat de leidinggevende vaststelt welke (specifieke) leeruitkomsten van de BDB behaald moeten worden binnen welke termijn. Na certificering ontvangt de medewerker een bekwaamheidsverklaring voor deze leeruitkomsten.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Docenten met een vaste aanstelling (zittende docenten), die de hbo-didactiek in het verleden hebben behaald, ontvangen na het behalen van de BKE-certificering het BDB-certificaat.   

Didactische bekwaamheid & certificering

Om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen zijn er leeruitkomsten en bijbehorende beoordelingscriteria opgesteld in de vorm van rubrics.

Wanneer docenten in aanmerking willen komen voor een traject gericht op eerder verworven competenties (EVC), dan gaat de leercoach (trainer van de BDB) met de docent in gesprek om te bekijken welke kennis, vaardigheden en competenties in de vorm van diploma’s en certificaten in het verleden al behaald zijn. Op basis van dit gesprek brengt de leercoach een advies uit aan de Commissie Didactische Bekwaamheid over welke leeruitkomsten en bijbehorende beoordelingscriteria al door de docent behaald zijn en wat er eventueel nog geleerd kan worden. De Commissie Didactische Bekwaamheid is het formele borgingsorgaan binnen de HAN voor de BDB en de BKE. Zij nemen het advies van de leercoach mee en vormen een besluit voor de betreffende docent.

Tussen de hogescholen is afgesproken elkaars BDB-certificaten te erkennen. Deze erkenning heeft bij de HAN inmiddels een aantal keren plaatsgevonden.

Voor de professionalisering BDB (en in de toekomst de verdieping hierop) is de HAN Academy verbonden aan de landelijke Community of Practice BDB/SDB. Daarnaast is de HAN verbonden aan het netwerk Toetsbekwaamheid hbo (waar ook de BKE/SKE en protocol afstuderen onder vallen).

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden tussen de leercoach en de docent. In dit intakegesprek wordt besproken wat de docent al aan kennis heeft en wat zijn/haar achtergrond is. Indien blijkt dat de docent al veel kennis en bekwaamheden verworven heeft kan er voor een maatwerktraject gekeken worden. Hiervoor is de toetsing leerwegonafhankelijk gemaakt (LOT). Indien nodig vindt afstemming plaats met de leidinggevende.

Maatwerk

Het is mogelijk voor docenten uit een team een maatwerktraject aan te vragen. Ook zijn er zoals bij de intake al aangegeven, mogelijkheden voor individuele deelnemers om het traject aan te passen.

Anderstaligheid

Het traject wordt ook in het Engels aangeboden.   

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

  • Het CvB, het onderwijs en de opleidingen zijn opdrachtgevers voor het hele traject.
  • Voor de BDB (incl. de BKE) werken we met dezelfde structuur als in het onderwijs. Dit in de vorm van een examencommissie, curriculum commissie, ontwikkelgroepen en uitvoerders (interne medewerkers).
  • Academie Educatie is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject.
  • De HAN Academy is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject. Het traject wordt centraal georganiseerd. Afstemming vindt plaats tussen de HAN Academy, de uitvoerders en het onderwijs/opleidingen.

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid die landelijk afgesproken is voor de BDB en vastgelegd is in het Protocol inzake wederzijdse erkenning Basiskwalificatie Examinering (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). Het traject wordt momenteel aangepast aan herijkte leeruitkomsten BKE en een nieuwe visie op professionaliseren. Ook is er aandacht voor een verdieping voor docenten na de BDB.

Programma

  • De opleiding is zo ontworpen dat het past bij de (werk)situatie en persoonlijke leerdoelen van de docent. Het uitgangspunt is de dagelijkse praktijk van de docent. De portfolio-opdrachten sluiten hierbij aan.
  • Docenten leren samen met collega’s in een groep van ongeveer twaalf docenten van verschillende opleidingen. We gaan uit van actieve participatie, zodat we met en van elkaar kunnen leren in een leergemeenschap en didactische situaties kunnen oefenen.
  • We werken in plenaire bijeenkomsten, groepen, intervisie en werkateliers, daarbij begeleid door BDB-coaches.

Duur en omvang

  • De totale studiebelasting is 300 uur
  • Het BDB traject bestaat uit 14 plenaire bijeenkomsten
  • De doorlooptijd is circa 9 maanden

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit online materiaal, verplichte en aanbevolen literatuur, opdrachten etc.

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leeruitkomsten plaats. Per leeruitkomst zijn er portfolio-opdrachten opgesteld. Docenten werken gedurende het traject aan deze portfolio-opdrachten. Aan het eind van het leertraject wordt het portfolio ingeleverd. Daarnaast volgt er een afsluitende dag waarbij een criteriumgericht interview (CGI) wordt gehouden door de docent en deelnemer, waarbij ook de rest van de groep aanwezig is. Op basis van een leeractiviteit uitgevoerd door de deelnemers in combinatie met een groeps-CGI, wordt vastgesteld of de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen die zijn geformuleerd in de leeruitkomsten. Dit wordt afgenomen door twee beoordelaars die tevens ook trainer zijn bij het traject.  

Certificering

Deelnemers ontvangen een basis didactisch bekwaamheid certificaat. Het certificaat wordt ondertekend door directeur HR en de voorzitter van de Commissie Didactische Bekwaamheid (examencommissie).

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Het BKE traject is in ontwikkeling. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Het BKE traject is in ontwikkeling.

Toetsdeskundigheid

Om de toetsdeskundigheid van nieuwe of zittende docenten vast te stellen gaat de hogeschool  een quickscan ontwikkelen.

Intake

Er wordt een quickscan ontwikkeld voor de intake voorafgaand aan het BKE-traject. Deze zal waarschijnlijk digitaal worden afgenomen. 
Doel van de intake is om inzicht te geven in waar men staat wat betreft toetsdeskundigheid en om het juiste scholingsadvies te kunnen geven.

Maatwerk

De modules zijn los af te nemen.

Anderstaligheid

Het is nog onbekend of het traject in een andere taal kan worden gevolgd.

Organisatie

De aanbesteding voor het BKE-traject is afgerond, het Cito is de externe partij geworden.

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject wordt afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013). 

Programma

Het programma is in ontwikkeling.

Duur en omvang

Dit is in ontwikkeling en zal waarschijnlijk bestaan uit scholingsbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen, literatuur, groepsopdrachten etc. 

Cursusmateriaal

Dit is in ontwikkeling en zal waarschijnlijk bestaan uit scholingsbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen, literatuur, groepsopdrachten etc. 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op leeruitkomsten/indicatoren plaats. Als summatieve vormen van toetsing wordt gebruik gemaakt van portfolio en CGI (Criterium Gericht Interview). Er wordt een eind-assessment afgenomen. 

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat. Voorwaarde om een certificaat te ontvangen is de afronding van het portfolio en het CGI (Criterium Gericht Interview).  

Het is nog onbekend of de certificering een bepaalde geldigheidsduur heeft. 
 

Meer informatie

Anja van Aagten
Adviseur Leren en Ontwikkelen​ HAN Academy
  anja.vanaagten@han.nl

Samantha Graus
Adviseur Leren en Ontwikkelen​ HAN Academy
 samantha.graus@han.nl

 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt juni 2020

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: