« Terug

Hogeschool Leiden

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
- opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Nieuwe docenten volgen de opleiding BDB binnen een jaar na indiensttreding, met uitzondering van docenten met een onderwijsbevoegdheid of bij een aanstelling minder dan 0,2 fte. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Ook zittende docenten volgen de opleiding BDB, met uitzondering van docenten met een onderwijsbevoegdheid of bij een aanstelling minder dan 0,2 fte. Het moment waarop de opleiding wordt gevolgd wordt in overleg met de leidinggevende (onderwijsmanager) bepaald. De leidinggevende (onderwijsmanager) bepaalt of er sprake is van een bewezen bekwaamheid. Dit is onderdeel van de functionerings- en beoordelingscyclus.

Didactische bekwaamheid

Hogeschool Leiden hanteert een aantal criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen. De manager beoordeelt of er sprake is van een onderwijsbevoegdheid en bewezen bekwaamheid volgens de vijf kerntaken van de BDB.

In overeenstemming met het landelijke protocol BDB vindt erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool. 

Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB traject te volgen.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden indien dit nodig of wenselijk is. 
Het doel van de intake is verduidelijking en om eventuele vrijstellingen te bespreken.
De intake vindt plaats in de vorm van een gesprek en wordt afgenomen door de (persoonlijk) coach van de deelnemer.

Indien nodig of wenselijk volgt overleg met de leidinggevende.

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers aanpassingen in de opleiding aan te brengen. Zo kan bijvoorbeeld vrijstelling worden verleend voor het onderdeel Toetsing, wanneer de deelnemer een geldig en gevalideerd BKE-certificaat kan overleggen. Bij  inschrijving van de opleiding kan de deelnemer dit aangeven. 

Anderstaligheid

Het traject kan niet in een andere taal worden gevolgd.

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De opleiding BDB valt onder Centrum onderwijs & innovatie Leiden, de nascholingsafdeling van cluster Educatie (Hogeschool Leiden). De manager van deze afdeling is eigenaar en eindverantwoordelijk voor de opleiding.
 • De opleiding wordt georganiseerd door Centrum onderwijs & innovatie Leiden, waar een van de projectmedewerkers is belast met de organisatie/ondersteuning van de opleiding. 
 • De cursusleider is verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding en de inhoudelijke afstemming met de docenten en coaches.
 • De opleiding wordt verzorgd door verschillende docenten en coaches, die geselecteerd worden op basis van expertise; ervaring, affiniteit en deskundigheid zijn van groot belang.

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap).

Programma

 • Het programma bestaat uit inhoudelijke cursusdagen, werkplekleren en een coachtraject
 • Er wordt gewerkt vanuit het onderwijsconcept van competentiegericht en ervaringsgericht leren en vanuit het oplossingsgerichte gedachtegoed
 • De begeleiding is georganiseerd door middel van coaching, intervisie en collegiale consultatie
 • De volgende onderdelen komen achtereenvolgens aan de orde: doceren (waaronder didactische vaardigheid; activerend opleiden en workshops), oplossingsgericht begeleiden, onderwijs ontwerpen, toetsing
 • Er worden activerende werkvormen gehanteerd

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is 280 uur, 10 EC.
 • De omvang van de opleiding bedraagt 9 maanden. 
 • Er is geen vaste verdeling van het aantal uren over de verschillende onderdelen. Er is een verdeling in theorie, contacttijd en zelfstudie.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit handleidingen die digitaal aangeboden worden, verplichte literatuur en een databank op de elektronische leeromgeving (ELO). 
 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats. Formatieve toetsing vindt plaats door middel van een tussentijdse beoordeling door een werkplekbegeleider. 
De volgende summatieve vormen van toetsing worden gebruikt: eindassessment,  beoordeling portfolio, beoordeling BKE en beoordeling ‘ontwerpen onderwijs’. 
Er wordt een eindassessment afgenomen in de vorm van een lesbezoek samen met de werkplekbegeleider. De adviesbeoordeling van de werkplekbegeleider wordt besproken en indien wenselijk overgenomen door de assessor. Het assessment wordt afgenomen door een onafhankelijke assessor.

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Het portfolio vormt de eindbeoordeling en in het portfolio worden de vijf kerntaken van de BDB aangetoond, waaronder het assessment.

Certificering

De deelnemers ontvangen bij succesvolle afronding een certificaat Basiskwalificatie Didactische bekwaamheid van Hogeschool Leiden. Voorwaarde om het certificaat te ontvangen is dat het portfolio succesvol afgerond is. De certificering heeft geen bepaalde geldigheidsduur. 

De examencommissie van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden geeft het certificaat af namens Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 

 

Meer informatie

Anneke Perdaems
onderwijscoördinator BDB
  perdaems.a@hsleiden.nl
 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt oktober 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: