« Terug

Hogeschool Inholland

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Docenten (geen onderwijsassistenten en praktijkdocenten) zonder didactische aantekening (zie vrijstellingen/equivalenten) met een aanstelling ≥ 0.3 fte volgen het BDB- traject. Docenten hebben een BDB-certificaat nodig om in aanmerking te komen voor een vaste aanstelling. 

Voor de volgende docentfuncties is het niet noodzakelijk een BDB-traject te volgen: onderwijsassistent, praktijkdocenten. Deze functies kennen geen eindverantwoordelijkheid voor het onderwijsproces. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Met ingang van september 2015 volgen ook zittende docenten met een aanstelling ≥ 0.3 fte zonder didactische aantekening een BDB.

Voor de volgende docentfuncties is het niet noodzakelijk een BDB traject te volgen: onderwijsassistent, praktijkdocenten. Deze functies kennen geen eindverantwoordelijkheid voor het onderwijsproces.

Didactische bekwaamheid

De volgende criteria worden door de hogeschool gehanteerd om de didactische bekwaamheid (anders dan de BDB) van docenten vast te stellen:

 • Centraal staat het pedagogisch-didactisch handelen met thema’s als; doceren, begeleiden, ontwerpen, toetsen, professionaliseren
 • Werken met (jong)volwassenen 
 • Omvang opleiding is meer dan 10 EC/280 uur

Het vrijstellingskader/equivalenten is hier in te zien.
In overeenstemming met het landelijke protocol BDB vindt erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat van een andere hogeschool. 

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt geen intake gehouden.

Maatwerk

Er is per september 2017 één BDB-traject, voor zowel startende docenten als docenten met een vaste aanstelling en veel ervaring maar zonder didactische aantekening. De groep docenten met veel werkervaring kunnen die inbrengen. Aan de hand van een intakedossier wordt bekeken wat al bewezen is en nog bewezen moet worden. De deelnemer stelt een portfolio samen waarin hij per rol aantoont dat hij al voldoet aan de gestelde eisen (opleidingsprofiel in rubric). Dit dossier wordt beoordeeld door twee onafhankelijke assessoren en door de deelnemer verdedigd in een criteriumgericht interview.

Anderstaligheid

Als een deelnemer het traject in een andere taal wil volgen, wordt verwezen naar een externe aanbieder. Toetsproducten kunnen intern wel in het Engels aangeleverd worden.
 

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • Het hoofd HR is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het traject
 • Een programmaraad (HR en Onderwijsbeleid) fungeert als opdrachtgever
 • De afdeling HR is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject
 • Het traject wordt uitgevoerd door eigen docenten van Inholland

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap).

Programma

 • Het programma bestaat uit de onderdelen toetsen (BKE), doceren, begeleiden, ontwerpen en professioneel docentschap (in lijn met de BDB-eindtermen). Deze onderdelen bevatten allen (toets)opdrachten die aansluiten op de werkplek.
 • Als onderwijsconcept wordt het principe van activerend leren gehanteerd.
 • Een studiebegeleider, coach en werkplekbegeleider begeleidt het traject.
 • De volgende werkvormen worden gehanteerd: opdrachten, simulaties, bespreken video-opnames, feedback geven op elkaars werk, theorie toelichten.

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is 280 uur
 • De cursus neemt ongeveer 20 weken in beslag. Gedurende deze periode zijn er 10 trainingsdagen verzorgd door de studiebegeleider en de coach. De werkplekbegeleider ondersteunt de deelnemer op de werkvloer. Het leerproces wordt ondersteund door een digitale omgeving. 
 • De trainingsdagen zijn om de week. De tussenweek is bedoeld om te werken aan de opdrachten en het elkaar feedback geven op de tussenproducten. Belangrijk dus om deze week ook een dag vrij te houden!

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een studiehandleiding, boeken en een digitale omgeving.

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing en beoordeling van de leerdoelen/bekwaamheid plaats, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). 

De onderdelen toetsen, begeleiden van studenten, onderwijs uitvoeren, ontwerpen van onderwijs en professioneel docentschap wordt summatief getoetst en zijn onderdeel van het portfolio. Daarnaast wordt ter voorbereiding op het assessment een reflectieverslag over de eigen professionele ontwikkeling geschreven en ingebracht.

Docenten met veel werkervaring stellen een portfolio samen dat summatief middels een criteriumgericht interview wordt beoordeeld. 

Certificering

 • Deelnemers ontvangen een certificaat. Het voldoende afronden van de BDB (inclusief BKE) is voorwaarde om een certificaat te ontvangen.

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Iedere docent die eindverantwoordelijk is voor een of meer onderdelen van de toetscyclus volgt het BKE-traject ongeacht omvang aanstelling.

Nieuwe docenten volgen de BKE binnen de BDB wanneer ze geen didactische bekwaamheid bezitten. Een half jaar na aanvang van de aanstelling starten ze bij voorkeur de BDB.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Iedere docent die eindverantwoordelijk is voor een of meer onderdelen van de toetscyclus volgt het BKE traject (ingangsdatum: september 2015).

Toetsdeskundigheid

Door de hogeschool worden geen criteria gehanteerd om de toetsdeskundigheid van nieuwe of zittende docenten vast te stellen. Er wordt voor BKE geen vrijstelling verleend.

Indien van toepassing vindt erkenning plaats van een BKE-certificaat dat behaald is bij een andere hogeschool/aanbieder.

Wanneer een docent geen rol heeft in de toetscyclus, bijvoorbeeld gastdocenten die geen toetsen afnemen, is het niet noodzakelijk om een BKE-traject te volgen. 

Intake

Er zijn meerdere varianten met meer of minder begeleiding en beoordeling met behulp van één instrument (CGI) of twee instrumenten (portfolio en CGI). De beoordelingscriteria zijn identiek.

Er is een zelfscan beschikbaar om te beoordelen wat een passend traject is. Voor het traject met beoordeling met behulp van één instrument vindt vooraf een intake plaats.

Anderstaligheid

Er is geen BKE-traject voor anderstaligen. Zij worden verwezen naar een externe aanbieder.

Organisatie

 • De afdeling HR is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het BKE-traject
 • De programmaraad (HR en Onderwijsbeleid) fungeren als opdrachtgever
 • De afdeling Onderwijsbeleid is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject
 • De afdeling HR is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject
 • Het traject wordt door internen en externen uitgevoerd

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject is afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013). 

Programma

 • Het is een individueel traject, waar de keuze kan worden gemaakt tussen meer of minder begeleiding: professionaliseren of certificeren
  • Professionaliseren: een trainer verzorgt drie bijeenkomsten. De trainer voorziet het portfolio van feedback
  • Certificeren: instructie door de trainer met de mogelijkheid voor tussentijdse feedback
 • Alle onderdelen van de toetscyclus komen aan de orde

Duur en omvang

 • De studiebelasting voor het professionaliseringstraject is ongeveer 68 uur: het samenstellen van het portfolio en de bijeenkomsten
 • De doorlooptijd is ongeveer 6 maanden

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een handleiding en een digitale omgeving.

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing en beoordeling van het traject op leeruitkomsten/indicatoren plaats zoals vastgelegd in ´Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs' (Vereniging Hogescholen, oktober 2013). 

Het opstellen van een portfolio maakt deel uit van het traject. Het portfolio bestaat uit producten (behorend bij de toetscyclus) en een verantwoordingsdocument waarin de keuzes verantwoord worden, gebruik makend van literatuur en feedback. 

Er wordt een eind-assessment (summatieve toetsing) afgenomen dat bestaat uit een schriftelijk portfolio in combinatie met een gesprek. Dit assessment wordt afgenomen door twee assessoren. 

Per september bestaat ook de mogelijkheid om beoordeeld te worden met uitsluitend een CGI.

Er worden geen formatieve vormen van toetsing gebruikt.

 

Certificering

 • Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer zij het traject als voldoende hebben afgerond
 • Er zijn geen voornemens tot hercertificering

 

Meer informatie

Jaqcueline Frederick
projectleider BDB
  jacqueline.frederick@inholland.nl
 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt oktober 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: