« Terug

Christelijke Hogeschool Ede

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Bijna alle docenten volgen een Opleiding voor Startende Docenten. 
De nieuwe docent start het traject binnen 6 maanden na indiensttreding. Docenten met een bepaalde didactische bevoegdheid volgen het traject niet en ook docenten met een kleine aanstelling niet. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Niet iedere zittende docent volgt het traject. Het professionaliseringstraject dat de CHE aanbiedt richt zich vooralsnog alleen op startende docenten. Rondom BKE/SKE bestaat al wel een professionaliseringstraject. De komende jaren zal dit verder worden uitgebreid met andere kwalificaties zoals begeleiden van studenten en ontwikkelen van onderwijs. 

Didactische bekwaamheid

Er worden geen bepaalde criteria gehanteerd om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen. 
Een BDB-certificaat dat bij een andere hogeschool is behaald, wordt erkend.
Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB traject te volgen.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intakegesprek gehouden. Doel van de intake is om leerdoelen te bepalen en de te volgen modules. 
De intake wordt afgenomen door een kerndocent van de opleiding startende docenten.
De rol van de leidinggevende bij de intake is niet formeel vastgelegd. Elke deelnemer heeft wel een begeleider/coach in zijn of haar academie die erbij aanwezig is. 

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen; het traject is modulair opgebouwd. Het traject wordt aangepast bij aangetoonde ervaring. Een deel van het traject vindt on the job plaats rondom de leerdoelen. 

Anderstaligheid

Het traject kan niet in een andere taal worden gevolgd.

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De afdeling P&O is eigenaar voor het hele traject. Het BKE-traject is vooralsnog ondergebracht bij de afdeling Onderwijs & Kwaliteit en wordt ondersteund door P&O. 
 • Het kernteam (kerndocenten en de afdeling P&O) is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject.
 • De afdeling P&O is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject. De modules worden centraal georganiseerd; coaching on the job wordt decentraal georganiseerd.
 • Het traject wordt uitgevoerd door eigen docenten.

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap).

Programma

 • Het traject bestaat uit losse modules en werkplekleren, inclusief video-interactiebegeleiding. 
 • Er wordt een combinatie van verschillende onderwijsconcepten gehanteerd. 
 • De deelnemers worden on the job gecoacht in hun leerdoelen. Daarnaast vindt video-interactiebegeleiding plaats.
 • De volgende onderdelen komen aan de orde:  introductie op de organisatie, ontwikkelingen in het onderwijs, visie van de hogeschool  op onderwijs, didactiek, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsing, digitale leeromgeving. 
 • Er worden diverse werkvormen gehanteerd, o.a. hoorcollege, literatuurstudie, opdrachten, video-interactiebegeleiding. 

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is circa 140 uur.
 • De doorlooptijd is maximaal 1 jaar.
 • Voor de verdeling van het aantal uren over de verschillende onderdelen wordt verwezen naar onderstaande tabel. 

 • In de studiebelasting wordt een verdeling gemaakt in het aantal contacturen en zelfstudie. De verdeling is circa  60% contacturen en 40% zelfstudie.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit diverse onderdelen: artikelen, een boek ‘activerend opleiden’, filmpjes en links. Er is een digitale omgeving waar de info te vinden is.
 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Er vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats door middel van het portfolio, samen te stellen door de deelnemer. 

Er wordt een assessment afgenomen door een kerndocent en een extra beoordelaar van de stafdienst Onderwijs & Kwaliteit.

Vast onderdeel het portfolio is een verslag naar aanleiding van de video-interactiebegeleiding. Verder zijn er geen vastgestelde vormen waaraan het portfolio moet voldoen.

Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. Voorwaarde voor een bewijs van deelname is dat men deelgenomen heeft aan bijeenkomsten en dat het porfolio voldoende is, inclusief video-interactiebegeleiding. 

De certificering heeft geen bepaalde geldigheidsduur. 

Het certificaat wordt afgegeven door de afdeling P&O. 
 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Docenten (examinatoren) volgen alleen het BKE-traject als zij aangewezen zijn als examinator. Er is nog geen specifiek beleid voor nieuwe docenten en de aanwijzing van examinator. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Indien zij examinator zijn (of worden), volgen zij BKE.

Toetsdeskundigheid

Om de toetsdeskundigheid van nieuwe of zittende docenten vast te stellen moeten zij aangewezen zijn als examinator en/of lid zijn van de toets- of examencommissie.

De hogeschool heeft nog geen beleid geformuleerd voor erkenning van een BKE-certificaat dat behaald is bij een andere hogeschool.

Als docenten geen examinator zijn, is het niet noodzakelijk een BKE-traject te volgen.

Intake

Er wordt geen intake gehouden voorafgaand aan het BKE-traject.

Maatwerk

Het traject wordt individueel vormgegeven op basis van de leervragen van de kandidaat. 

Anderstaligheid

Het is niet mogelijk om het traject in een andere taal te volgen. 

Organisatie

Het trila onderwijs, waarin een lid van het CvB, de portefeuillehouder onderwijs en de dienstdirecteur onderwijs zitten, is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het BKE traject.

De kandidaten en examinatoren zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het traject.

De dienst onderwijs was verantwoordelijk voor de organisatie van het traject, in de toekomst wordt dit waarschijnlijk de afdeling P&O.

Het traject wordt in de pilotfase door een extern bureau uitgevoerd, daarna wordt het intern uitgevoerd. 

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject is afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013).

Naast deze leeruitkomsten en indicatoren wordt geen aandacht besteed aan andere leeruitkomsten en indicatoren.

Programma

 • Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten die worden vormgegeven op basis van de leervragen van de kandidaten. Zij werken verder met maatjes op de werkplek.
 • Er wordt gewerkt vanuit het onderwijsconcept van competentiegericht leren.
 • De begeleiding in het programma bestaat uit intervisie, maatjes/andere deelnemers, deskundige begeleiding.
 • Het programma wordt opgebouwd rondom de leervragen van de deelnemers, er is ook geen bepaalde volgorde. 

Duur en omvang

 • De studiebelasting is afhankelijk van de leervragen van de deelnemer, zij werken aan een portfolio.
 • De doorlooptijd is ongeveer 3 maanden.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een selectie van artikelen uit een groot aantal boeken.

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op leeruitkomsten/indicatoren plaats.
Formatieve toetsing vindt plaats door middel van tussentijdse feedback op een aantal producten (basisontwerp van het portfolio).
Summatieve toetsing vindt plaats door middel van een portfolio dat wordt afgerond in een Criterium Gericht Interview. Het assessment wordt afgenomen door een beoordelaar die niet betrokken is geweest bij de begeleiding. 
Onderdelen van het portfolio zijn de toetsproducten uit de toetscyclus met een onderbouwing en analyse vanuit beleid en literatuur, en daarop volgend per fase uit de toetscyclus een verbetering of (-plan).

Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname. Voorwaarden om een bewijs van deelname te ontvangen zijn een positief resultaat voor het portfolio en het Criterium Gerichte Interview (CGI). 

Er is nog niet door de hogeschool bepaald of de certificering een bepaalde geldigheidsduur heeft. 

De hogeschool heeft nog niet bepaald wie het certificaat afgeeft. Waarschijnlijk zal de academiedirecteur met portefeuille onderwijs het certificaat afgeven.

 

Meer informatie

Mariët Beihuisen
personeelsadviseur
  mlbeihuisen@CHE.nl
 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt mei 2017

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: