« Terug

Avans Hogeschool

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
- opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten

Iedere nieuwe docent vanaf 0.4 fte die (voor een langere periode) in dienst komt en niet beschikt over een vrijstellende opleiding, volgt in principe de BDB-opleiding. Het beschikken over de BDB-kwalificatie is een voorwaarde om een vaste aanstelling te kunnen krijgen (Deel A Didactiek en Deel B BKE). Directeuren kunnen hiervan afwijken wanneer zij hiervoor goede redenen hebben (comply or explain). In de praktijk gebeurt dit echter vrijwel niet.

Vanaf het tweede blok waarin de docent lesgeeft kan de docent deelnemen. De BDB-kwalificatie moet binnen 22 maanden (vanwege de aanzegverplichting) zijn behaald.

Een eerdere, afgeronde opleiding kan een vrijstelling betekenen voor (een gedeelte van) de BDB-opleiding.

Tevens behoren tot de verplichte docentprofessionalisering ook nog de modules Brein & Leren en Onderwijs & ICT. Tezamen vormen deze vier modules het traject Avans Docentprofessionalisering BDB+.

Beleid ten aanzien van zittende docenten

Niet iedere zittende docent volgt het traject. 

De BDB-eis geldt voor docenten vanaf 0.4 fte.
Voor de groep zittende docenten is eenmalig (in 2016) een vrijstelling verleend voor de module A – Didactiek wanneer de zittende docent op dat moment 3 goede beoordelingen op rij (over 3 jaar) had.
De modules voor BKE (Deel B) dient men nog wel te volgen en te behalen. Tevens behoren tot de verplichte docentprofessionalisering ook nog de modules Brein & Leren en Onderwijs & ICT. Tezamen vormen deze vier modules het traject Avans Docentprofessionalisering BDB+.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen. Dit is vastgelegd in een vrijstellingenlijst:

 • Docenten met een aanstelling van < 0,4 fte zijn in principe vrijgesteld van de verplichting de BDB te behalen, tenzij de directeur dit wel verplicht stelt.
 • Wanneer de docent een recent (= niet ouder dan 10 jaar) getuigschrift of certificaat kan overleggen, ontvangt deze een vrijstelling voor de module BDB-A. Dit geldt voor de volgende opleidingen: 
  • BKO-traject van een Nederlandse universiteit
  • BDB certificaat van een andere Nederlandse Hogeschool
  • Cursus Pedagogisch Didactische Vaardigheden (PDV)
  • Eerstegraads lerarenopleiding
  • Tweedegraads lerarenopleiding
  • Cursus ‘Activerende didactiek’ / Leergang ‘Activerend Opleiden’ van Edufit
   Is het getuigschrift of certificaat ouder dan 10 jaar, dan dient de docent aan te tonen dat hij/zij over voldoende recente en relevante onderwijservaring beschikt.
 • Docenten in het bezit van een certificaat BKE (van een andere hogeschool) ontvangen een vrijstelling voor het volgen van de BDB-opleiding deel B. 

Voor de volgende docentfuncties is het (op dit moment) niet noodzakelijk een BDB traject te volgen, tenzij de directeur anders beslist: instructeurs, werkplaatsmeesters en lectoren. Verder ligt de beslissing bij de directeur of een docent de BDB gaat volgen. Er kunnen afwegingen zijn om iemand die niet over de benodigde vrijstellingen beschikt, toch niet te laten deelnemen. Bijvoorbeeld wanneer een docent op korte termijn met pensioen gaat.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt geen intake gehouden.

Maatwerk

Het is niet mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen.
Wel kennen een aantal academies modules waarin voor die academie specifieke ‘kleuring’ aangebracht is.

Anderstaligheid

Het traject wordt naast het Nederlands ook in het Engels aangeboden.

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De afdelingen DP&O en het Leer- & Innovatiecentrum (LIC) werken samen aan de (door)ontwikkeling en uitvoering van het traject.
 • Het traject wordt hoofdzakelijk door interne trainers (onderwijskundigen van het LIC) uitgevoerd.

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap).

Programma

 • Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
  • BDB
   • Deel A (doceren/begeleiden van studenten/ontwerpen van onderwijs/professioneel docentschap)
   • Deel B (toetsing/BKE)
  • Module Brein en Leren
  • Module Onderwijs en ICT
 • Het programma bestaat uit een inwerkperiode, plenaire bijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten, werkplekleren, portfolio-assessment.
 • Bij alle cursussen die Avans Hogeschool aanbiedt staat de ervaring en de werkpraktijk van de docent centraal.
 • Het programma is inclusief feedback op opdrachten door trainers, intervisie bijeenkomsten en lesbezoek door trainers.

Duur en omvang

 • De studiebelasting is 240 uur, exclusief het aantal uren voor de introductie/inwerkperiode en de benodigde uren voor werkplekleren.

  Introductie/inwerkperiode: in overleg tussen academiedirectie en docent(en)

  • BDB deel A -  5 bijeenkomsten: 112 uur studiebelasting
  • BDB deel B/BKE -  3 bijeenkomsten: 56 uur studiebelasting
  • Brein & Leren -  3 bijeenkomsten: 36 uur studiebelasting
  • Onderwijs & ICT -  3 bijeenkomsten: 36 uur studiebelasting
 • De doorlooptijd is 7 onderwijsperiodes, exclusief de introductie/inwerkperiode.

  Introductie/inwerkperiode: in overleg tussen academiedirectie en docent(en)

  • BDB deel A, Didaktiek - 2 onderwijsperiodes
  • BDB deel B, BKE - 1 onderwijsperiode
  • Module Brein & Leren -  1 onderwijsperiodes
  • Module Onderwijs & ICT - 2 onderwijsperiodes

Cursusmateriaal

Er worden diverse soorten (digitaal) cursusmateriaal gebruikt; geen standaard handboek, maar wel verwijzingen naar boeken en artikelen. Ondersteunend aan de cursus wordt een course in BlackBoard aangeboden.  
 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject plaats op bekwaamheid/leerdoelen, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap).  

De volgende vormen van formatieve toetsing worden gebruikt: feedback op opdrachten per bijeenkomst en lesobservatie. 

Er wordt een eind-assessment afgenomen in de vorm van een portfolio-assessment. De assessoren zijn voornamelijk onderwijskundig adviseurs van Avans.

Certificering

Deelnemers ontvangen deelcertificaten als aan alle eisen is voldaan. Het certificaat voor BDB – deel A en BDB – deel B vormt samen het certificaat voor de BDB. 
 

Meer informatie

Karien Amsterdam
Projectleider Docentprofessionalisering BDB+ 
  km.amsterdam@avans.nl

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt oktober 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: