« Terug

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
- opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Binnen de AHK wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe docenten en zittende docenten. De AHK biedt centraal de cursus ‘Docenten in gesprek’ aan. Docenten kunnen zich hiervoor zelf aanmelden. De cursus heeft het karakter van intervisie, waarbij naar aanleiding van onderwerpen die docenten inbrengen onderwijskundige kennis wordt aangereikt, en docenten vaardigheden in de praktijk oefenen.

Na de cursus ‘Docenten in gesprek’ kunnen docenten doorstromen naar een verkort BDB-certificeringstraject.

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
In overleg met de opleiding en de docent wordt bepaald of een nieuwe docent het BDB traject gaat volgen; niet iedere nieuwe docent volgt het BDB-traject.  

Beleid ten aanzien van zittende docenten
In overleg met de opleiding en de docent wordt bepaald of een zittende docent het BDB-traject volgt. De hogeschool kiest voor geleidelijke groei.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert geen bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen.

Er vindt geen erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool, de cursus wordt uitgevoerd door het VU-onderwijscentrum dat bevoegd is een erkend certificaat uit te reiken.  

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden waarin de leervragen worden vastgesteld. De intake gebeurt mondeling door een docent van het VU-onderwijscentrum. De leidinggevende speelt hierin geen rol. 

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. 
Het traject vindt plaats in een groep, maar kent daarbinnen altijd maatwerk, toegespitst op de specifieke onderwijssituatie van de docent en op de specifieke leervraag van de docent.  

Anderstaligheid

In de bijeenkomsten kan zowel Nederlands als Engels gesproken worden, afhankelijk van de samenstelling van de groep. Alle literatuur is in het Engels beschikbaar.

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De directeuren zijn eigenaar en eindverantwoordelijk voor professionaliseringsbeleid van hun academie
 • De afdeling Kwaliteit, Communicatie en Beleid is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject en afstemming met de docenten van de VU. Een coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject.
 • Het traject wordt zowel centraal als decentraal georganiseerd
 • Het traject wordt uitgevoerd door het VU-onderwijscentrum

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap).

Programma

 • Het programma bestaat uit een combinatie van een cursus, het werken aan eigen opdrachten en projecten in de werksituatie, intervisie en supervisie
 • Als onderwijsconcept wordt sociaal constructivisme gehanteerd, waarbij kennis samen wordt ontwikkeld
 • De begeleiding in het programma bestaat uit peer feedback, intervisie en supervisie
 • De volgende onderwerpen komen aan de orde: leertheorieën, onderwijs ontwerpen, talentontwikkeling, feedback geven, toetsen en beoordelen, begeleiden
 • De volgorde waarin de verschillende onderdelen worden aangeboden hangt af van de vraag van deelnemers
 • Er worden diverse werkvormen gehanteerd: uitwisselen, presentaties, colleges, intervisie etc.

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is 160 uur: Voortraject (Cursus 'Docenten in gesprek') 80 uur, Certificeringstraject  80 uur. De verdeling is 50% contacturen en 50% zelfstudie.
 • De doorlooptijd is ongeveer een jaar ('Docenten in gesprek' een half jaar, verkort BDB-traject idem). 
 • De verdeling van het aantal uren/dagdelen over de verschillende onderdelen is afhankelijk van de behoefte van cursisten.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit diverse artikelen op Blackboard over leertheorie, praktijkvoorbeelden, opdrachten etc. 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing en beoordeling van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). 

Als formatieve toetsing krijgen cursisten tijdens de bijeenkomsten feedback op de gemaakte opdrachten.

Als summatieve toetsing wordt een eind-assessment afgenomen.
Dit vindt plaats in de vorm van een gesprek over het portfolio dat de cursist heeft samengesteld. 

Het assessment wordt afgenomen door de docent, samen met een opleider van het VU-onderwijscentrum die niet betrokken was bij de uitvoering van de cursus. 
Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Het portfolio wordt samengesteld uit alle onderwerpen uit de BDB, waarbij voor de docent relevante keuzes worden gemaakt.

Certificering

 • Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname/een certificaat.
 • Voorwaarde om een bewijs van deelname/certificaat te ontvangen is actieve participatie tijdens de cursus alsmede een positieve beoordeling van het portfolio en eindgesprek
 • De certificering heeft geen bepaalde geldigheidsduur
 • Het certificaat wordt afgegeven door het VU-onderwijscentrum in samenwerking met AHK. Het VU-onderwijscentrum is bevoegd om het certificaat af te geven.

 

Meer informatie

Ellen Lucker
beleidsmedewerker kwaliteitszorg
  Ellen.Lucker@AHK.nl
 

> terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt oktober 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: