« Terug

Aeres Hogeschool

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
- opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Het BDB-traject is bedoeld voor docenten in het hbo die minimaal hbo-opgeleid zijn in hun vak en nog geen pedagogisch-didactische scholing hebben gehad (dus geen onderwijsbevoegdheid en geen vergelijkbare PDG/PDA. Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een didactische bekwaamheid te behalen.  

Didactische bekwaamheid

De basiskwalificatie didactische bekwaamheid is opgezet volgens landelijke richtlijnen.  

Intake

Voorafgaand aan een BDB-traject wordt geen intake gehouden. 

Maatwerk

Aeres Hogeschool Wageningen biedt maatwerk. Op basis van het door de deelnemer samengestelde portfolio kunnen vrijstellingen worden gegeven of kan er een versnelling van het studietraject plaatsvinden. 
Tevens worden trajecten op maat voor opdrachtgevers (hogescholen) uitgevoerd op locatie voor groepen. Individuele trajecten op basis van EVC kunnen niet worden verzorgd.

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • Aeres Hogeschool Wageningen is eindverantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het opleidingstraject
 • Het traject wordt uitgevoerd door Aeres Hogeschool Wageningen voor Aeres Hogeschool Almere / Dronten, en voor externe opdrachtgevers
 • De uitvoeringslocatie wordt i.o.m. de opdrachtgever bepaald

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het landelijk protocol BDB (doceren en begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen/BKE en professioneel docentschap). 

Programma

 • Het programma sluit aan op de visie van de hogeschool
 • Gezamenlijk vormen de verschillende activiteiten een logisch geheel, en ondersteunen het samen werken en leren op de werkplek
 • De uitvoerenden werken vanuit het principe ‘practice what you preach’
 • Het onderwijsconcept dat wordt gehanteerd is een combinatie van leren en werken op de werkplek, met ondersteunende bijeenkomsten en zelfstudie
 • Naast docenten die het inhoudelijke onderwijs van de opleiding verzorgen, heeft iedere deelnemer een begeleider op de werkplek
 • Deelnemers leveren een belangrijke bijdrage aan het samen leren op de werkplek door o.a. lessen van elkaar te bezoeken en van feedback te voorzien
 • De volgende thema’s komen achtereenvolgens aan de orde: ik als docent in het hbo, ik als beoordelaar (BKE) en ik als ontwikkelaar
 • Tevens worden er vier workshops verzorgd, t.w. 2x een workshop presenteren en 2x een workshop coachvaardigheden

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is vastgesteld 280-300 uur (bestaande uit contacturen met docenten, werkplekbegeleiders, studiemaatjes en zelfstudie)
 • De doorlooptijd is 9 - 10 maanden
 • De ondersteunende lessen worden verdeeld over 13 dagdelen

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een literatuurlijst en ondersteunend materiaal van Aeres Hogeschool Wageningen. Er wordt gewerkt in de digitale leeromgeving Canvas.

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er wordt getoetst op bekwaamheid/leerdoelen. De toetsing bestaat uit de beoordeling van drie beroepsproducten op basis van vooraf opgestelde criteria. Na het behalen van de beroepsproducten kan de deelnemer op voor het afrondend assessment wat bestaat uit een presentatie, een interview, de beoordeling en feedback.

De kandidaat houdt een presentatie van maximaal 15 minuten, waarin de deelnemer aan de hand van het beroepsprofiel HBO docent het huidige niveau van functioneren aantoont. Dit wordt ondersteund door verschillende bewijsstukken. Daarna volgt een interview van maximaal 20 minuten waarin de assessoren een nadere inhoudelijke toelichting vragen op het bewijsmateriaal en de presentatie, met als doel om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het niveau. Tevens worden reflectievragen gesteld met betrekking tot de professionele ontwikkeling. Na afloop vindt er een beoordeling plaats en ontvangt de kandidaat feedback.

Het assessment wordt afgenomen door twee assessoren; één van de opleiding en één van de werkplek.

Beroepsproducten: 

 • Het verzorgen van lessen op basis van de geformuleerde uitgangspunten (een collegevoorbereidingsformulier en een lesbeoordeling waarin activerende werkvormen worden toegepast). Dit onderdeel wordt afgerond met een lesbeoordeling door een docent van Aeres Wageningen.
 • Een planmatig ontwikkeld leertraject dat bijdraagt aan de uitgangspunten van de visie op onderwijs van de hogeschool waar de deelnemer werkt (een analyseverslag van een ontwerp leertraject). Dit beroepsproduct wordt beoordeeld door Aeres Wageningen.
 • Een zelf ontworpen toets voor de eigen doelgroep op basis van een toetsmatrijs, die is afgenomen, geanalyseerd en op basis van de resultaten zijn eventuele verbeteracties vastgesteld (portfolio BKE). Op basis van het portfolio BKE vindt er een portfoliogesprek plaats met een beoordelaar van Aeres Wageningen en Aeres Dronten.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat. Voorwaarde om een certificaat te ontvangen is dat men een voldoende voor alle beroepsproducten en voor het eindassessment heeft behaald.
Het certificaat heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Het certificaat wordt afgegeven door de Aeres Hogeschool Wageningen.

 

Meer informatie

Marjolein Wallenaar
Lerarenopleider / coach / praktijkonderzoeker
  m.wallenaar@aeres.nl

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt november 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: