« Terug

Werkdruk in het hbo

Werkdruk is een belangrijk thema binnen het hbo. Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor dit thema, van concrete interventies op individueel niveau tot aan integraal gezondheidsbeleid (procesniveau). Vanuit Zestor lopen verschillende projecten gericht op de beheersing van werkdruk in het hbo.

Cao-afspraak

Hogescholen voeren gemiddeld eens per twee jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uit. Cao-partijen hebben afgesproken dat hierin ook vragen over de beleefde werkdruk zijn opgenomen, zodat een vergelijking op sectorniveau mogelijk wordt gemaakt.

Monitoren werkdruk

Het medewerkertevredenheidsonderzoek MTO (eventueel met aanvullende werkdrukverdieping) is een instrument waarmee je als hogeschool werkdruk kunt monitoren. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek hebben diverse hogescholen extra activiteiten ontplooid op het thema werkdruk. Bekijk 'praktijkvoorbeelden werkdruk' in de Arbocatalogus voor een aantal van deze goede praktijken.

Werk en de Balans: werkdruktool voor medewerkers

Speciaal voor medewerkers van hogescholen is de website www.werkendebalans.nl ontwikkeld. Op deze site vind je informatie over werkdruk, een werkdruktest, oplossingsrichtingen en nog veel meer...

Aanpak werkdruk in onderwijsteams

Met dit diagnostisch werkdrukinstrument kun je regelproblemen, regelmogelijkheden en knelpunten binnen onderwijsteams inventariseren. Binnen drie pilot-teams bij drie verschillende hogescholen is het instrument met succes uitgeprobeerd.

Handreiking Zicht op werkdruk

Deze handreiking biedt handvatten voor hogescholen om werkdruk beter te kunnen monitoren op beleidsniveau en de effectiviteit van werkdrukinterventies te kunnen bepalen. Op dit moment wordt de methodiek als pilot toegepast bij Saxion, Fontys Hogeschool en NHTV. Begin 2018 wordt de handreiking op de website gepubliceerd.

Gerelateerde downloads

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: