« Terug

Inclusieve arbeidsorganisatie

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk kunnen (participeren). Ook hogescholen hebben hierover afspraken gemaakt. Zestor ondersteunt en faciliteert de sector hierbij.

Cao-afspraak

In 2013 hebben Sociale Partners en het kabinet een Sociaal Akkoord gesloten, waarin is afgesproken om 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Naar aanleiding hiervan hebben hogescholen afgesproken in de periode 2014-2024 jaarlijks 99 banen te creëren voor arbeidsgehandicapten.

Inspirerende voorbeelden 

Een groot aantal hogescholen is al goed op weg om invulling te geven aan deze maatschappelijke opdracht. In het boekje “Iedereen wordt wijzer van participatie" zijn een aantal verhalen opgetekend uit de praktijk van leden van Colleges van Bestuur, docenten, afdelingshoofden, HR adviseurs en ook die van medewerkers met een beperking. Laat u inspireren en verrassen door hun enthousiaste initiatieven, aansprekende voorbeelden en tips.

Businesscase

Om duurzame functies te creëren voor mensen met een beperking draait het uiteindelijk altijd om waardecreatie, dat wil zeggen dat de kosten voor een hogeschool op moeten wegen tegen de baten. Het gaat hierbij onder meer om vermindering van de werkdruk voor het zittend personeel, de uitstraling van de hogeschool, maar ook om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In samenwerking met SBCM (het A&O-fonds voor de sociale werkbedrijven) en een werkgroep van hogescholen is een businesscase ontwikkeld. Hierin komen mogelijk geschikte functies en werkzaamheden voor medewerkers met een beperking aan de orde en worden de bijbehorende kosten en baten in beeld gebracht. 

Training begeleiding op de werkvloer (Harrie-training)

Om het in dienst nemen van medewerkers met een beperking te laten slagen, is goede begeleiding essentieel. Als begeleider zet je je in voor de integratie en acceptatie van je nieuwe collega. Hierbij ben je niet alleen het aanspreekpunt voor hem of haar, maar ook voor de leidinggevende, het team en voor externen.

December 2016 heeft een training voor begeleiders plaatsgevonden. Met deze training krijg je handvaten om je rol als begeleider goed in te vullen. In het najaar 2017 zal deze training worden herhaald.

Kennisnetwerk inclusieve arbeidsorganisaties

Vanuit de hogescholen blijft er behoefte aan het delen van informatie en ervaringen op het gebied van de inclusieve arbeidsorganisatie. Om in deze behoefte te voorzien, zal Zestor in 2017 een Kennisnetwerk inrichten.

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met Erna Luijendijk, luijendijk@zestor.nl.

Praktijkvoorbeelden

Enkele hogescholen zijn al aan de slag zijn gegaan met de afspraken uit de participatiewetgeving. Zo is er door hogeschool Leiden een filmpje ontwikkeld en zijn er door hogeschool Utrecht voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vindt deze inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.

 

Relevante informatie

Sinds 1 januari 2017 is de zogenaamde praktijkroute opengesteld in de Participatiewet. Dat betekent dat jeniet meer hoeft te wachten op een beoordeling van het UWV of een werknemer in het doelgroepregister valt. Voortaan mag je dat ook zelf op de werkplek doen, zolang je daarbij maar een gevalideerde loonwaardemethodiek hanteert. Blijkt de verdiencapaciteit kleiner dan het minimumloon, dan volgt direct plaatsing van de werknemer in het doelgroepregister en telt die werknemer meteen mee voor de banenafspraak uit de Participatiewet.
Daarmee maakt je als werkgever dus ook aanspraak op verschillende financiële voordelen, zonder dat hiervoor beoordeling van het UWV nodig is.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Erna Luijendijk

Projectadviseur

070 - 312 26 36

Gerelateerde downloads

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: