Subsidies

Stimuleringsregeling Teamontwikkeling - Professionaliseren doe je samen
Door middel van de stimuleringsregeling ‘Professionaliseren doe je samen’ faciliteren we de samenwerking tussen de leidinggevende en de P&O-adviseur, waarbij in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een professionele leergemeenschap op basis van vertrouwen, verbinden en vakmanschap.
Lees verder

Stimuleringsregeling 'Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen' (gesloten)

Ter ondersteuning van de hogescholen bij de verdere ontwikkeling van de professionele ruimte van hbo docenten is de stimuleringsregeling ‘Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen’ ontwikkeld. De sociale partners gaven daarbij een vervolg aan de eerdere stimuleringsregeling 'Professionele Ruimte', gebruikmakend van inzichten uit die regeling en met aandacht voor nieuwe initiatieven en het borgen van wat goed gaat. De regeling is gesloten per 31 augustus 2015.
lees verder

Stimuleringsregeling Leiderschap

De stimuleringsregeling Leiderschapsontwikkeling heeft als doel effectief leiderschap in het hbo actief te stimuleren en te ondersteunen. De focus ligt daarbij op de rol van de leidinggevenden in het stimuleren en ondersteunen van de medewerker en het team.
Lees verder

Stimuleringsregeling Professionalisering

Deze stimuleringsregeling is opgesteld om hogescholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van instrumenten en (voorlichtings)programma’s voor medewerkers ten behoeve van hun professionalisering. Uitgangspunt is het stimuleren en enthousiasmeren van de medewerkers om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling.
Lees verder

Stimuleringsregeling Ruim baan voor participatie

De stimuleringsregeling voorziet in een subsidiebedrag van maximaal 5.000 euro. Dit kan een hogeschool ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij gaat het vooral om het ondersteunen van het bewustwordingsproces, het bieden van informatie en het creëren van draagvlak binnen de organisatie.
Lees verder 

Subsidiewijzer arbeidsmarkt hbo

De meest gangbare arbeidsbevorderende regelingen, subsidies en voorzieningen zijn voor de sector op een overzichtelijke wijze toegankelijk gemaakt. Het overzicht is gericht op de verbetering van de arbeidsinzet, op compensatie als deze inzet (tijdelijk) minder is en op het voorkomen dat werknemers uitvallen, in een arbeidsongeschiktheidsregeling komen en/of werkloos worden.
Lees verder 

 

Afgeronde subsidieregelingen

Stimuleringsregeling Maatwerk in werkbeleving

Ter ondersteuning van de hogescholen bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers is de stimuleringsregeling 'Maatwerk in werkbeleving' ontwikkeld. Deze stimuleringsregeling richtte zich op maatwerkprojecten binnen hogescholen, die gericht zijn op het terugdringen van de ervaren werkdruk.
Lees verder 

Stimuleringsregeling Professionele Ruimte

Ter ondersteuning van de hogescholen bij de verdere ontwikkeling van de Professionele Ruimte kon tot 1 januari 2015 gebruik gemaakt worden van de stimuleringsregeling ‘Professionele Ruimte’.
Lees verder

(H)Erkend MultiTalent

Tot en met oktober 2013 kunnen hogescholen gebruik maken van de stimuleringsregeling (H)Erkend MultiTalent. Door het ministerie van Binnenlandse Zaken is subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die de culturele diversiteit van het personeelsbestand van de hogescholen versterken.
Lees verder

Stimuleringsregeling 500 POP

Met ingang van 2 april 2012 kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend voor de subsidieregeling 500 POP. In het kader van deze regeling kon iedere werknemer van een hogeschool één keer een bijdrage van maximaal € 500 aanvragen voor een activiteit uit zijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).
Lees verder

Stimuleringsregeling Gezondheidsbeleid

In 2011 kon het budget aan uren arbeidsgerelateerde zorg worden ingezet voor adviesuren op de hogescholen. De inzet was ingekaderd door het opzetten van een Stimuleringsregeling Gezondheidsbeleid. Achttien hogescholen hebben hier gebruik van gemaakt.
Lees verder

 

Een Loopbaanlang Professional

In februari 2005 is de stimuleringsregeling ‘Een Loopbaanlang Professional' bij hogescholen geïntroduceerd. Per 1 april 2009 is deze regeling afgerond. Er kan dus helaas niet meer ingetekend worden op deze regeling. Met de regeling ‘Een Loopbaanlang Professional’ werden hbo-professionals in staat gesteld om zich blijvend te ontwikkelen.
Lees verder

Eindstand stimuleringsregeling Promoveren in het hbo opgemaakt

In 2005 en 2006 heeft Zestor de stimuleringsregeling ‘Promoveren in het hbo’ uitgevoerd. De regeling voorzag in een tegemoetkoming in de kosten van het vrijroosteren van medewerkers om te werken aan hun promotie. In november 2012 bleek dat 35 van de 80 promotietrajecten waren afgerond, en dat minimaal 37 mensen nog bezig waren.
Lees verder

Duurzaam Vitaal Werken

In september 2008 is de stimuleringsregeling Duurzaam Vitaal Werken van start gegaan. De regeling liep af op 1 juli 2010. Met deze subsidieregeling werden hogescholen ondersteund bij het vitaal en effectief aan de slag houden van hun medewerkers. In het kader van deze regeling konden hogescholen de WorkAbility Index (WAI) introduceren of een activiteit in het kader van Levensfasebewust Personeelsbeleid uitvoeren. Vanuit deze regeling zijn er in totaal 37 subsidies toegekend. Vier hiervan zijn ten behoeve van de introductie van WAI binnen de eigen hogeschool.

Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid

De stimuleringsregeling Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid is in 2005 van start gegaan en liep af op 31 december 2008. Het budget voor deze regeling is volledig aangewend. Vanuit deze regeling ontving de hogeschool een subsidie van maximaal €30.000 voor een project in het kader van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. In totaal zijn vanuit deze regeling 22 projecten gesubsidieerd. Vijf van deze projecten zijn in het kader van Nieuw Goud uitgevoerd.

Share | PrintRSS