Stimuleringsregeling Professionele ruimte

Ter ondersteuning van de hogescholen bij de verdere ontwikkeling van de Professionele Ruimte is de stimuleringsregeling ‘Professionele Ruimte’ ontwikkeld. De stimuleringsregeling heeft als doel een stimulans te geven aan het gesprek binnen de afzonderlijke hogescholen over de professionele ruimte van docenten.

Kernvraag daarbij is: Hoe kan de zeggenschap en betrokkenheid van de docent als individuele professional en lid van een team bij het ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig- en onderzoeksbeleid worden vergroot? Daarbij rekening houdend met de afgesproken beleidsmatige en organisatorische kaders en binnen de eindverantwoordelijkheid van het instellingsbestuur.

Hoofdlijnen van de regeling

De stimuleringsregeling bestaat uit drie onderdelen.
A. Vrijroostering (subsidiebedrag €10.000)
B. Cofinanciering van projecten (maximaal subsidiebedrag €30.000)
C. Subsidiëring van kortlopende activiteiten (maximaal subsidiebedrag €5.000)

Voor het onderdeel B. Cofinanciering kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Looptijd verlengd!

De looptijd was in eerste instantie vanaf 1 september 2011 tot uiterlijk 1 september 2013. De regeling is voor hogescholen, die nog geen aanvraag hebben ingediend, verlengd tot 1 januari 2015.

Meer informatie

Voor meer informatie en de voorwaarden waarop de subsidies zijn verstrekt verwijzen wij u naar de stimuleringsregeling Professionele ruimte.

Praktijkvoorbeelden van hogescholen

Op verschillende hogescholen zijn initiatieven genomen om met docenten het debat te voeren over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de ruimte voor de professional. Lees meer over deze inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk van de hogeschool.
Lees verder

Share | PrintRSS