Stimuleringsregeling Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen

Ter ondersteuning van de hogescholen bij de verdere ontwikkeling van de Professionele ruimte van hbo docenten is de stimuleringsregeling ‘Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen’ ontwikkeld. De sociale partners geven daarbij een vervolg aan de eerdere stimuleringsregeling 'Professionele ruimte' (zie rechterkolom), gebruikmakend van inzichten uit die regeling en met aandacht voor nieuwe initiatieven en het borgen van wat goed gaat.

Hoofdlijnen van de regeling

Per hogeschool kan éénmalig een subsidie van 10.000 euro worden aangevraagd. Om voor de stimuleringsregeling in aanmerking te komen, moeten de activiteiten een directe relatie hebben met het stimuleren van docenten om hun professionele ruimte te benutten en dit tot ontwikkeling te brengen binnen teams.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, hebben een concreet doel. Iedere hogeschool kan één van onderstaande thema’s kiezen en daarvoor de subsidie benutten. Ze zijn ontleend aan de ervaringen en opbrengsten uit de eerste stimuleringsregeling (voor concrete voorbeelden per thema zie de Stimuleringsregeling):

Praktijkvoorbeelden van hogescholen

Op verschillende hogescholen zijn initiatieven genomen om met docenten het debat te voeren over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de ruimte voor de professional. Lees meer over deze inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk van de hogeschool.
Lees verder

 • Het stimuleren en organiseren van een grotere betrokkenheid en zeggenschap van docenten bij de onderwijskundige invulling van het onderwijs
  Het creëren van gelegenheid om invloed uit te oefenen op de onderwijskundige invulling van het onderwijs, waarbij de professionaliteit van de docent wordt benut binnen de instellingskaders.
 • Het versterken van werken in docententeams
  Alleen een team kan – in samenspraak met studenten – het onderwijs, of onderzoek vormgeven en uitvoeren. Teams als plek waar oplossingen bedacht worden.
  Teamleden verdelen de taken, organiseren onderling feedback, helpen elkaar om beter te worden en leggen verantwoording af. Het team wordt sterker in positie gebracht, waarbij het management een ondersteunende rol heeft.
 • Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen
  Hogescholen, waar professionele ruimte op de agenda staat, kunnen met de regeling verdere stappen zetten.
 • Bestuur en beleid
  Professionele ruimte wordt benut binnen de bestaande regelgeving en kaders van de instelling. Docenten(teams) kunnen onderzoeken hoe ze daarmee omgaan en op basis daarvan hun professionele rol en ruimte bepalen.

Looptijd

Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 ingediend worden, tenzij het budget van de regeling eerder is uitgeput. Ieder project heeft een maximale doorlooptijd van zes maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie en de voorwaarden waarop de subsidies worden verstrekt verwijzen wij u naar de stimuleringsregeling 'Professionele ruimte: doorpakken en bestendigen’.

-------------------------------------------------------------------------------

Bijlagen

-------------------------------------------------------------------------------

Stimuleringsregeling 'Professionele Ruimte'

In 2011 is de stimuleringsregeling ‘Professionele Ruimte’ ontwikkeld ter ondersteuning van de hogescholen bij de verdere ontwikkeling van de Professionele Ruimte.

Hoofdlijnen van de regeling

De stimuleringsregeling bestaat uit drie onderdelen.
A. Vrijroostering (subsidiebedrag €10.000)
B. Cofinanciering van projecten (maximaal subsidiebedrag €30.000)
C. Subsidiëring van kortlopende activiteiten (maximaal subsidiebedrag €5.000)

Voor het onderdeel B. Cofinanciering kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Looptijd verlengd!

De looptijd was in eerste instantie vanaf 1 september 2011 tot uiterlijk 1 september 2013. De regeling is voor hogescholen, die nog geen aanvraag hebben ingediend, verlengd tot 1 januari 2015.

Meer informatie

Voor meer informatie en de voorwaarden waarop de subsidies zijn verstrekt verwijzen wij u naar de stimuleringsregeling Professionele ruimte.

------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvraagformulieren:

Aanvraagformulier A. Vrijroostering
- Aanvraagformulier C. Subsidiëring van kortlopende activiteiten

Verantwoordingsformulieren:

Verantwoordingsformulier A. Vrijroostering
Verantwoordingsformulier B. Cofinanciering van projecten
Verantwoordingsformulier C. Subsidiëring van kortlopende activiteiten

Share | PrintRSS