Re-integratie

Re-integratie in het arbeidsproces is een thema waarvoor werkgevers- en werknemersorganisaties in het hbo hun verantwoordelijkheid nemen. Naast een materieel belang - het terugdringen van de kosten van uitkeringen - heeft re-integratie ook een immaterieel belang. Re-integratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces voorkomt dat werknemers onnodig en ongewild aan de zijlijn staan. Reïntegratiedienstverlening (dreigend) werklozen

Namens de hogescholen heeft Zestor een collectieve overeenkomst afgesloten met Margolin (voorheen Loyalis Mens en Werk) voor de re-integratie van (dreigend) werkloze werknemers.Een samenvatting van de afspraken die met Margolin zijn gemaakt, kunt u hier downloaden. Deze afspraken richten zich er op om werknemers van hogescholen die werkloos gaan worden, te begeleiden in hun oriëntatie op hun verdere loopbaan en het vinden van een nieuwe baan.

Addendum 2011

Vanuit de afspraak in de cao-hbo is er door Zestor namens de hogescholen een overeenkomst afgesloten met Margolin voor de re-integratie van (dreigend) werkloze werknemers. Vanaf 2011 is de resultaatvergoeding voor Margolin aangepast.
De afspraak over de financiering van de trajecten blijft gehandhaafd; Zestor betaalt de intake en opstellen werkplan en 30% van het traject en de hogescholen 70% van het traject. Ook de resultaatafspraak, 50% bij start en 50% bij resultaat, blijft staan. 

Tot 2011 geldt deze resultaatvergoeding alleen als een kandidaat volledig uit de uitkering is. De inspanningen van Margolin gedurende het traject zijn hier volledig opgericht. Het komt echter ook voor dat kandidaten voor bijvoorbeeld 80% weer aan het werk gaan en dat voor de resterende uren geen werk voorhanden is. Voor deze situatie wordt er aan Margolin geen resultaatvergoeding verstrekt terwijl er  sprake is van een goed resultaat: kandidaat bijna volledig aan het werk en daarmee bijna volledig uit de uitkering.

De sociale partners vertegenwoordigd in het bestuur van Zestor hebben er mee ingestemd dat in het vervolg sprake is van een resultaat indien ‘de kandidaat aan het einde van het traject voor minimaal 75% aan het werk is’. De met Margolin afgesproken bijpassende definitie is daarbij als volgt: 

Een (gedeeltelijke) plaatsing is bereikt als de kandidaat betaalde arbeid verricht en voor tenminste 75% van het aantal WW-uren uit de uitkering is. De resultaatvergoeding wordt berekend door het bedrag van de volledige resultaatvergoeding te vermenigvuldigen met het behaalde percentage plaatsing (minimaal 75% - maximaal 100%).   

Share | PrintRSS