Werkdruk in het hbo

Door cao-partijen is in de cao 2010-2012 afgesproken het medewerkerstevredenheidsonderzoek en werkdruk met elkaar in verband te brengen. Met de MTO’s van hogescholen als uitgangspunt zullen partijen een aantal sectorbrede kernbepalingen formuleren alsmede collectieve afspraken over het moment en wijze van afnemen opdat een vergelijking op sectorniveau mogelijk wordt gemaakt. Als een van de kernbepalingen wordt op voorhand aangemerkt de ervaren werkdruk.  


Werkdruk in het hbo - Hernieuwde rapportage 2000 en 2005
Het bestuur van Zestor heeft direct na de zomer van 2009 de opdracht verleend aan SKB om de gegevens van de onderzoeken uit 2000 (Falcke en Verbaan) en 2005 (Regioplan), opnieuw te analyseren. In het opgeleverde rapport zijn van de onderscheidende functiegroepen, onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend, personeel en management profielen gemaakt welke een direct inzicht geven in de belangrijkste werkdrukfactoren. Er zijn vooral overeenkomsten tussen de onderzoeksresultaten uit 2000 en 2005, maar ook enkele opmerkelijke en gunstige verschillen.
Downloaden: Hernieuwde rapportage werkdruk in het hbo(pdf, 603 kB)

Rapportage Arbeidsinspectie over werkdruk en RSI

Op 29 mei 2007 heeft de Arbeidsinspectie een rapportage opgeleverd over de naleving en aanpak van de arborisico’s werkstress door psychosociale arbeidsbelasting en werkgerelateerde RSI door beeldschermwerk voor werknemers werkzaam op hogescholen te bevorderen.
Downloaden: Rapport Arbeidsinspectie (pdf, 89 kB)

Nulmeting werkdruk in het hbo

In 2000 hebben sociale partners, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het deelconvenant Arbo- en verzuimbeleid psychische belasting (werkdruk) hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (HOO) afgesloten.

In dit convenant spraken alle betrokkenen onder andere af dat de werkdruk in het hbo gedurende de looptijd van het convenant met tien procent gereduceerd moest worden. Een onderzoek van Falke & Verbaan naar werkdruk in het hbo is hierbij aangemerkt als nulmeting.

De resultaten van dit onderzoek vindt u terug in het rapport: Nulmeting werkdruk in het hbo.

Presentaties Seminar 'Hogescholen druk met werkdruk'

Op dinsdag 4 november vond het seminar 'Hogescholen druk met werkdruk' plaats. Tijdens deze dag deelden meer dan 100 deelnemers good practices en beschikbare kennis met elkaar op het gebied van werkdruk in het hbo. De presentaties zijn nu beschikbaar.

Share | PrintRSS